Проектування віртуальних мехатронних систем

Код модуля: 
ПТМ_6049_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 84 (лекції — 32, лабораторні — 16, практичні — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мокрицький Володимир Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи проектування віртуальних систем збирання інформації та засоби їхньої реалізації на базі виробів передових фірм
  • вміти проектувати мехатронні системи з використанням сучасних інформаційних технологій, основаних на застосуванні віртуальних приладів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Моделювання мехатронних вузлів, Елементи теорії мехатроніки, Програмне забезпечення мехатронних засобів
  • кореквізити: Конструювання мехатронних засобів, Основи керування мехатронними системами
Зміст навчального модуля: 
Віртуальні прилади і програмне середовище LabVIEW. Алгоритм створення віртуального приладу за допомогою програмного середовища LabVIEW. Цифрове опрацювання і генерування сигналів у середовищі LabVIEW. Автоматизація процесів вимірювання, контролю і керування. Апаратні і програмні засоби вводу-виводу даних.
Рекомендована література: 
  1. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для инженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в програмной среде LabVIEW. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 400 с.
  2. Трэвис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 880 с.
  3. Дорожовець М.М., Івахів О.В., Мокрицький В.О. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатроннихї систем: Навч. посібник — Львів, вид-во національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 304 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська