Проектування технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій

Код модуля: 
ЗВДВ_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС —60); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практ. заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., проф. Палаш Володимир Миколайович
Результати навчання: 
  • знати основні принципи раціонального проектування технологічних процесів виготовлення різного типу металевих зварних конструкцій;
  • вміти аналізувати технологічність зварних конструкцій, розраховувати та вибирати оптимальну послідовність складально-зварювальних операцій, основні параметри зварювальних режимів, допоміжне й основне зварювальне обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Розрахунок та проектування зварних конструкцій;
  • Напруження та деформації при зварюванні;
  • Технологічне устаткування.
Зміст навчального модуля: 
Технологія виготовлення: балкових, рамних і ґратчастих конструкцій, негабаритних ємностей та споруд, особливості виготовлення судин, що працюють під тиском, зварних труб та магістральних трубопроводів, корпусних конструкцій, деталей машин, приладів точної механіки.
Рекомендована література: 
  1. Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві. — К :Арістей, 2005. — 265 c.
  2. Лукьянов В.Ф., Харченко В.Я., Людмирский Ю.Г. Изготовление сварных конструкций в заводских условиях. — Ростов-на-Дону, 2009, — 314 с.
  3. Палаш В.М. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Проектування технологічних процесів у зварювальному виробництві», НУЛП, 2008. — 12 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(30%,виконання практичних робіт),
  • Підсумковий контроль ( 70%, іспит).
Мова навчання: 
українська