Проектування технологічних процесів виготовлення радіоелектронних апаратів та засобів

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180, аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичні заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Атаманова Ірина Володимирівна
Результати навчання: 
 • знати основні принципи, на яких ґрунтується проектування технологічних процесів виготовлення РЕЗ;
 • вміти вибирати структуру технологічного процесу з врахуванням техніко-економічних обмежень;
 • вміти розробляти технологічні процеси складання вузлів і блоків РЕЗ;
 • вміти розробляти технологічні процеси регулювання, настроювання і контролю виробів РЕЗ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Технологія електронних засобів»,
 • «Конструкторсько-технологічне проектування РЕЗ»,
 • «Основи виробництва електронних засобів».
Зміст навчального модуля: 
Виробничий та технологічний процеси. Основи проектування технологічних процесів. Проектування технологічних процесів формоутворення деталей. Проектування технологічних процесів складання та монтажу. Проектування технологічних процесів контролю якості РЕЗ. Розробка комплекту технологічної документації. Методи забезпечення точності та стабільності технологічних процесів. Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів.
Рекомендована література: 
 1. Ланин В.Л., Емельянов В.А., Хмыль А.А. Проектирование и оптимизация технологических процессов производства электронной аппаратуры. — Минск, 1998. — 198 с.
 2. Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів: Навч. посіб. — Х.: Компанія СМІТ, 2005. — 592 с.
 3. Тупик В.А. Технология и организация производства радиоэлектронной аппаратуры: Учеб. пособие. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (оцінка результатів практичних занять та усне опитування);
 • контрольний захід (екзаменаційний контроль у вигляді письмових відповідей на екзаменаційні питання та усне опитування для оцінки загального рівня знань по дисципліні).
Мова навчання: 
українська