Проектування та будівництво автомобільних доріг (спецкурс)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Собко Ю. М.
Результати навчання: 
Оволодіння сучасними методами проектно-вишукувальних робіт, проектування та будівництва пересічень, вибір типу та розрахунок їх елементів, проектування та будівництво доріг в складних умовах, проектування мостових переходів, проектування та будівництво транспортних розв’язок і автомагістралей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна геодезія»,
  • «Основи проектування автомобільних доріг»,
  • «Проектування транспортних розв’язок та автодоріг у складних умовах».
Зміст навчального модуля: 
Класифікація автомобільних доріг. Елементи доріг і вулиць та їх розташування в поперечному профілі. Пропускна здатність доріг. Проектування плану, поздовжнього і поперечного профілів. Конструювання і розрахунки дорожніх одягів. Розроблення виїмок та спорудження насипів, опоряджувальні та укріплювальні роботи. Спорудження земляного полотна в складних умовах, а також із застосуванням геосинтетичних матеріалів. Технології будівництва дорожнього одягу жорсткого і нежорсткого типів. Інженерне облаштування дороги.
Рекомендована література: 
  1. Солодкий С. Й., Карасьова Л. А., Куліков Д. О. Проектування розв’язок на автомобільних дорогах. — Львів, НУЛП, 2013, 197 с.
  2. Мовчан М.І., Собко Ю. М. Проектування автомобільних доріг. — Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 116 с.
  3. Автомобільні дороги: ДБН В.2.3-4-2007. — К.: 2007. — 115 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська