Проектування системкондиціювання повітря і холодопостачання

Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 16 год., практичні — 16 год., лабораторні — 16 год., курсова робота — 30 год., 4 кредита ЕКТС.
Лектори: 
д. т. н., професор Лабай В. Й.
Результати навчання: 
Метою викладання цієї дисципліни є дати студентам глибокі знання з вибору та забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря в кондиціонованих приміщеннях завдяки визначенню раціональної схеми обробки кондиціонованого повітря, вибору системи кондиціювання повітря (СКП) з врахуванням особливостей будівельного об’єкту, вибору способу холодопостачання, схеми автоматичного регулюваняя СКП, проведення інженерних розрахунків елементів СКП та елементів систем холодопостачання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Аеродинаміка вентиляції,
 • Архітектурні і будівельні конструкції,
 • Будівельні матеріали і вироби,
 • Термодинаміка і тепло масообмін,
 • Будівельна теплофізика,
 • Опалення,
 • Вентиляція.
Зміст навчального модуля: 
Короткий історичний огляд розвитку техніки кондиціювання повітря за останні роки. Вимоги до центральних СКП. Структурна схема і класифікація центральних СКП. Класи СКП. Категорії розрахункових параметрів зовнішнього клімату для СКП та їх характеристика. Нормативні документи, які регламентують розрахункові параметри внутрішнього повітряного середовища для проектування СКП. Нормовані межі зміни внутрішніх параметрів повітря. Принципові схеми, робота і конструктивні особливості центральних СКП. Повітряні фільтри та їх характеристика. Вентиляторні агрегати, конструктивні особливості і режими роботи. Принципова схема і робота прямотечійної центральної СКП та їх розрахунок. Схема і принцип дії терморегулювального вентиля парокомпресорних ХМ. Температурний режим роботи водяної парокомпресорної ХМ з теплообмінником для утилізації теплоти. Побудова процесу роботи водяної парокомпресорної ХМ на р — і — діаграмі. Холодопродуктивність водяної парокомпресорної ХМ. Перерахунок стандартної холодопродуктивності на робочу. Схема і принцип дії бризкального басейну. Розрахунок температури води, охолодженої в бризкальному басейні. Схема і принцип дії вентиляторної градирні.
Рекомендована література: 
 1. Лабай В. Й. Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання. Конспект лекцій. — Львів: Тріада Плюс, 2004. — 80 с.
 2. Богословский В. Н., Кокорин О. Я., Петров Л. В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. — М.: Стройиздат, 1985. — 367 с.
 3. Пеклов А. А., Степанова Т. А. Кондиционирование воздуха. — Киев: Вища школа, 1978. — 328 с.
 4. Ананьев В. А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. — М.: «Евроклимат», изд. «Арина», 2000. — 416 с.
 5. СНиП 2.04.05 — 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. — 64 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи (у 8-му та 16-му тижнях семестра). Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська