Проектування систем вентиляції

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 195 год., лекції — 16 год., лабораторних занять — 16 год., практичних занять — 16 год., курсовий проект — 90 год., 6,5 кредитів ЄКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Возняк О. Т.
Результати навчання: 
Ознайомлення з сучасними методиками розрахунку теплового вологісного і теплового режимів приміщень, загальнообмінного повітрообміну, повітророзподілення. Вивчення особливостей вентилювання приміщень виробничого призначення, будинків і приміщень житлово — адміністративного призначення. Ознайомлення з методиками аеродинамічного розрахунку систем вентиляції загального призначення, внутрішньобудинкових систем пневмотранспорту і аспірації. Вивчення методик техніко-економічного аналізу аналізу проектних розв’язків СВ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«
 • Архітектурні конструкції»,
 • «Будівельні матер’яли і вироби»,
 • «Вентиляція»,
 • «Промислові технології і очищення технологічних та вентиляційних викидів»,
 • «Економне витрачання паливно- енергетичних ресурсів»,
 • «Нетрадиційні та альтернативні джерела енергопостачання»,
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Опалення».
Зміст навчального модуля: 
Початкові (вихідні) дані для проектування систем вентиляції (СВ). Розрахунок теплового режиму приміщень. Розрахунок повітряного режиму приміщень. Розрахунок повітророзподілення і відсмоктування повітря у вентильованих приміщеннях. Протипожежні вимоги при проектуванні СВ. Вентилювання і обігрівання окремих приміщень виробничого призначення. Вентилювання і обігрівання будинків і приміщень житлово-адміністративного призначення. Аеродинамічні розрахунки систем вентиляції.
Рекомендована література: 
 1. Волков О. Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. — Харьков: Высшая школа, 1989. — 240 с.
 2. Торговников Б. М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник. — Киев: Будівельник, 1983. — 256 с.
 3. Русланов Б. М. и др. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование (Справочник. — : Будівельник, 1983. — 272 с.
 4. Внутренние санитарно — технические устройства: Справочник проектировщика, ч 2. Под ред И. Г. Староверова. — М.: Стройиздат,1977. — 502 с.
 5. Отопление и вентиляция. Ч. П. Вентиляция /Под ред. В. Н. Богословского. — М.: Госстройиздат, 1976.- 435 с.
 6. Рысин С. А. Вентиляционные установки машиностроительных за¬водов: Справочник. — М.; Машиностроение, 1964. — 704 с.
 7. Гримитлин М. Н. и др. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов. — М.: Машиностроение, І978.- 272 с.
 8. Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту «Вентиляція промислового будинку». Іванусь Є.М., Жуковський С. С, Лабай В. Й. — Львів: ЛПІ, 1987. — 32 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — лабораторні заняття, практичні заняття, модульний контроль, КП.
 • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська