Проектування систем теплопостачання

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість- 180 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., курсовий проект — 90 год., 6 кредитів ЄКТС.
Лектори: 
к. т. н., асистент Шаповал С. П.
Результати навчання: 
Метою викладення даної дисципліни є набуття студентами спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» знань з питань постачань населених пунктів тепловою енергією з конструювання теплопроводів теплових мереж, способів прокладання їх, побудова систем автоматизації теплових мереж. Освоєння матеріалу курсу дає змогу оволодіти спеціалістам сучасними методами вирішення технічних задач при проектуванні систем теплопостачання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вища математика»,
  • «Фізика»,
  • «Опалення»,
  • «Вентиляція»,
  • «Теплогенеруючі установки».
Зміст навчального модуля: 
Призначенням і місцем даного курсу в навчальному плані визначаються основні завдання дисципліни: в
  • ивчення систем і схем теплогазопостачання;
  • вивчення і освоєння методів та принципів проектування;
  • вивчення особливостей спорудження та експлуатації цих систем.
В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати: основи курсу «Проектування систем теплопостачання» в обсягу, необхідному для вирішування проектних, будівельних та експлуатаційних робіт; Підготовлений фахівець повинен вміти використовувати набуті знання в інших споріднених курсах, а також у конкретних практичних інженерних задачах.
Рекомендована література: 
Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов. — М: Высш. школа. 1980. — 408 с., Проектирование теплоснабжения. Пешехонов Н. И. — Киев: Вища школа. Головное изд — во, 1982. — 328 с. ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі. 2008 р. ДБН. 2.5-64:2012. Внутрішній водопровід і каналізація. К. — 2013 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи (у 8-му та 16-му тижнях семестру). Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів, поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 60 балів.
Мова навчання: 
українська