Проектування систем опалення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 165 год., лекції — 16 год., практичні — 16 год., лабораторні — 16 год., курсова робота — 60 год., 5,5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
доцент Щербатюк Б. І.
Результати навчання: 
Метою викладання дисципліни «Проектування систем опалення» є вивчення основ роботи систем парового, повітряного та панельно-променистого опалення, визначення сфер їх застосування, санітарно — гігієнічні показники, та навчання студентів розрахунку даних систем і привити їм навичку у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельна теплофізика,
 • Технічна термодинаміка,
 • Тепломасообмін,
 • Аеродинаміка,
 • Раціональне використання паливно–енергетичних ресурсів.
Зміст навчального модуля: 
Парові системи опалення. Системи парового опалення низького тиску. Принцип дії. Переваги і недоліки. Класифікація. Основні схеми. Системи парового опалення високого тиску. Переваги і недоліки. Класифікація. Схеми. Обладнання. Повітряне опалення. Класифікація. Переваги і недоліки. Особливості розрахунку повітропроводів центрального опалення. Повітряно-теплові заслони. Панельно — променисте опалення. Визначення. Класифікація. Особливості проектування систем панельного опалення. Проектування систем центрального опалення. Порівняння основних систем опалення. Технічні показники систем опалення. Економічні показники систем опалення. Галузі, в яких застосовуються системи опалення. Процес проектування систем опалення. Державні будівельні норми проектування систем опалення (ДБН). Послідовність проектування систем опалення. Типові проекти систем опалення та їх застосування. Підвищення ефективності систем опалення. Режим роботи систем опалення. Регулювання систем опалення. Особливості режиму роботи і регулювання різних систем опалення. Реконструкція систем опалення. Двохтрубна система опалення з підвищеною тепловою стійкістю. Однотрубна система водяного опалення з термосифонними нагрівальними приладами. Комбіноване опалення. Економія тепла на опалення.
Рекомендована література: 
 1. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление. — М. : — Стройиздат,1991.
 2. Шаповалов И. С. Проектирование панельно — лучистого отопления. М.: Стройиздат,1966.
 3. Дроздов В. Ф. Отопление и вентиляция. Часть І. Отопление. М.«Высшая школа», 1976.
 4. Андреевский А. К. Отопление. Минск.«Вышейшая школа», 1974.
 5. Минин В. Н и др. Эффективные системы отопления зданий. Ленинград. Стройиздат. 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульна система включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи (у 8-му та 16-му тижнях семестру). Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська