Проектування систем газопостачання

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 180 год., лекції — 16 год., практичні — 16 год., лабораторні — 16 год., курсовий проект — 90 год., 6 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Савченко О. О.
Результати навчання: 
Метою викладання даної дисципліни є надання студентам поглиблених знань в галузі проектування систем газопостачання населених пунктів та промислових підприємств, зокрема особливості проектування металевих та поліетиленових газопроводів середнього та високого тиску, теоретичні основи горіння газів та газоповітряних сумішей у нерухомому та рухомому потоках, технологічні та конструктивні особливості газопостачання газифікованих печей, складання теплового балансу газифікованих печей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна хімія,
 • Теплогенеруючі установки,
 • Газопостачання,
 • Видобування і транспортування горючих газів.
Зміст навчального модуля: 
Структура споживання газу. Основні категорії споживачів і методи розрахунку потреб газу. Норми споживання горючого газу. Розрахунок річних потреб газу населеними пунктами. Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів високого (середнього) тиску у аварійних та нормальних режимах. Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів низького тиску. Гідравлічний розрахунок відгалужень газопроводів високого (середнього) та низького тиску. Способи спалювання газу. Стабілізація процесу горіння. Газові пальники, їх основні технічні характеристики та класифікація Схеми промислових систем газопостачання, їх вибір та обґрунтування. Газорозподільні станції, газорегуляторні пункти та установки.
Рекомендована література: 
 1. Балінський І.С., Шпак Г.І., Савченко О. О. Проектування систем газопостачання. — Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка». — 2012.
 2. Ионин А. Газоснабжение. — М.: Стройиздат, 1989.
 3. ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання — 2001.
 4. Промышленное газовое оборудование. Справочник. — Газовик. — 2007.
 5. Палей Е. Л. Котельные. Нормативные требования и практические рекомендации при проектировании. — 2010.
 6. Стаскевич Н. А., Северинец Г. И., Вигдорчик Д. Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. — Л.: Недра, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль поводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка за модуль — 100 балів.
 • Складається з поточного контролю — 30 балів та контрольного заходу — 70 балів.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська