Проектування, складання та видання карт

Код модуля: 
КГМ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 48 год., лабораторні заняття — 32 год., практичні заняття — 16 год. Всього аудиторних — 96 год. Самостійна робота — 84 год.
Лектори: 
 • Лектор: доцент, канд. геогр. наук Брусак В. П.
 • Лабораторні і практичні заняття: доцент, канд. геогр. наук Брусак В. П.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати: Основні положення теорії, методи і порядок проведення проектування, редагування, складання, оновлення, підготовки до видання та видання карт. Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • проводити комплекс робіт з проектування геодезичної та математичної основи карт;
 • виконувати редакційно-підготовчі та редакційні роботи;
 • застосовувати існуючі та перспективні технічні засоби при проведенні всього комплексу робіт зі складання, оновлення, підготовки до видання та видання карт;
 • проводити самокоректуру, коректуру та перевірку якості виконаних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичні методи в картографії.
 • Картознавство.
 • Топографічне картографування.
 • Основи картографічного моделювання.
 • Основи проектування, складання та видання карт.
Зміст навчального модуля: 
Зміст проектування карт. Основні етапи проектування карт. Розробка і зміст програми карти. Проектування геодезичної та математичної основи карт. Вивчення геодезичної основи вихідних картографічних матеріалів та її перетворення в геодезичну систему карти, що створюється. Вибір картографічної проекції. Проектування головного масштабу карти. Проектування формату карти та її компоновки. Основні поняття та суть редакційних робіт і редагування карт. Редакційно-підготовчі роботи. Редакційні документи зі створення карт. Редагування карт. Види та особливості організації редакційних робіт. Основні поняття та суть картографічної генералізації та її фактори. Способи картографічної генералізації. Основні способи складання оригіналів карт. Підписи на картах. Загальна схема складання оригіналів карт за картографічними джерелами. Зведення та зарамкове оформлення складального оригіналу карти. Коректура складального оригіналу. Фор-муляр листа карти. Технічні засоби, що використовуються в картографічному виробництві для створення оригіналів карт. Основні напрямки механізації картоскладальних робіт. Технічні засоби автоматизації процесів складаня карт. Оновлення топографічних карт. Особливості складаня (виправлення) карт з використанням даних дистанційного знімання. Загальногеографічні карти, їх зміст і призначення. Особливості проектування, редагування та складання дрібномасштабних загальногеографічних карт. Тематичні та спеціальні карти, принципи їх класифікації, види та типи. Особливості проектування, редагування та складання тематичних і спеціальних карт. Основні відомості про атласи, їх класифікація, типи, призначення та структура. Особливості проектування, редагування та складання атласів. Підготовка карт до видання. Видавничі оригінали та вимоги до них. Макети ретуші фонового забарвлення карти, штрихові проби. Технологія виготовлення друкарських форм. Друкування карт.
Рекомендована література: 
 1. Берлянт А. М. Картография: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 336 с.
 2. Берлянт А. М., Востокова А. В., Кравцова В. И., Лурье И. К., Сваткова Т. Г., Серапинас Б. Б. Картоведение: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2003. — 477 с.
 3. Билич Ю. С., Васмут А. С. Проэктирование и составление карт. — М.: Недра, 1984.
 4. Божок А. П., Молочко А. М., Остроух В.І. Картографія: підручник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 271 с.
 5. Вахрамеева Л. А. Картография: Учебник для вузов. — М.: Недра, 1981. — 224 с.
 6. Востокова А. Ф. Оформление карт. — М.: изд-во МГУ, 1985.
 7. Салищев К. А. Проэктирование и составление карт. — М.: изд-во МГУ, 1978.
 8. Серапинас Б. Б. Математическая картография: Учебник для вузов. — М.: Изд. центр «Академия», 2005. — 336 с.
 9. Атлас вчителя під ред. Бонк Ж.Є. та ін. — К: ДНВП «Картографія», 2010. — 328 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр. Оцінювання знань студентів за модульною системою. В кінці семестру передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська