Проектування робототехнічних систем (Курсовий проект)

Код модуля: 
МАМ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3, години сам. роб. — 90).
Лектори: 
к. т. н., доцент Ланець Олексій Степанович
Результати навчання: 
 • знати теоретичні основи динамічного аналізу маніпуляторів промислових роботів, особливості проектування та розрахунку РТС різного технологічного призначення;
 • уміти проводити динамічний аналіз маніпуляторів промислових роботів, на базі якого з використанням структурного та кінематичного аналізів компонувати оптимальні дільниці РТС для операцій виробництва та складання продукції; вибирати економічно доцільне основне технологічне і периферійне обладнання та промислові роботи при створенні РТС різного технологічного призначення; аналізувати РТК та РТС з точки зору доцільності компоновки і найбільшої продуктивності; вміти складати і аналізувати циклограми роботи РТС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика.
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка.
 • Фізика. Теорія механізмів і машин.
 • Теоритична механіка.
 • Гідропневмоавтоматика.
 • Промислова робототехніка.
 • Математичні основи робототехнічних систем.
 • Проектування робототехнічних систем, частини 1, 2;
Зміст навчального модуля: 
Динамічний аналіз маніпуляторів промислових роботів та РТС. Динаміка маніпулятора промислового робота з використанням матричного числення на базі рівнянь Лагранжа ІІ-го роду та принципу д’Аламбера. Основи компонування робототехнічних комплексів (РТК) і РТС для автоматизації виробничих процесів на базі структурного, кінематичного та динамічного аналізів. Оцінка продуктивності РТС та економічне обгрунтування доцільності створення РТК і РТС.
Рекомендована література: 
 1. Ямпольський Л.С., Мельничук П.П., Самотокін Б.Б., Поліщук М.М., Ткач М.М. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник . — Ж.: ЖДТУ, 2005. — 680 с. + Мультимедійний курс (СD — диск).
 2. Гаврыш А,I., Ямпольский Л.С., Гибкие робототехнические системи, — К.: Вища школа, 1989. — 407 с.
 3. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС / Ямпольський Л.С., Поліщук М.М., Ткач М.М. — К.: Вища школа, 1992. — 431 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль. Курсовий проект (100%, диференційований залік): перевірка та усне опитування (захист) письмово-графічної частини курсового проекту.
Мова навчання: 
українська