Проектування предметного середовища

Код модуля: 
ДОА_6072_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 16.
Лектори: 
 • к. арх., доцент Топилко Світлана Ігорівна,
 • Олешко О. П.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теоретично-методичні підходи і концепції в проектуванні предметного середовища; професійну термінологію, яка застосовується при моделюванні будь-яких процесів дизайн-діяльності; джерела пошуку ідей щодо вирішення проектних завдань, основні етапи та стадії проектування предметного середовища
 • вміти вирішувати проектні завдання за окремо обраним напрямом або проблемою
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія дизайну, основи дизайну предметного середовища, проектування
 • кореквізити: комплексне проектування, мала архітектурна форма
Зміст навчального модуля: 
Основи теорії та методології проектування середовища; формування предметно-просторового середовища різноманітними засобами; конструювання в дизайні середовища; житлове середовище, ергономіка в дизайні середовища; громадське середовище, середовище дитячих та учбових закладів; міське середовище.
Рекомендована література: 
 1. Шимко В.Г. Основы дизайна (предпосылки средового проектирования). — Москва: Прогресс, 1999.
 2. Грашин А.А. Методология дизайна — проектирование елементов предметной среды. — Москва: Архитектура-С, 2009.
 3. Даниленко В.Я. Основи дизайну. — Київ: ІЗМН, 1996.
 4. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Ергономика и дизайн среды. — Москва: Архітектура-С, 2005.
 5. Джонс Дж.К. Методы проектирования. — Москва: Мир, 1986.
Форми та методи навчання: 
практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури.
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): графічна робота (проект за обраною темою).
Мова навчання: 
українська