Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (Курсовий проект)

Код модуля: 
МАМ_8022_С02
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), самостійна робота — 90.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шпак Ярослав Володимирович
Результати навчання: 
 • Знати типові та сучасні конструкції вантажопідіймальних та транспортувальних машин і обладнання, принципи їх функціонування та сфери використання, переваги і недоліки. Інженерні методики розрахунку та особливості проектування обладнання підйомно-транспортних систем. Методи розрахунку на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність деталей основних вузлів і механізмів вантажопідіймальних та транспортувальних машин і обладнання. Методи кінематичних і динамічних розрахунків, комп’ютерного моделювання та аналізу механізмів підйомно-транспортних машин і обладнання у складі виробничо-транспортних систем.
 • Вміти здійснювати проектування, інженерні розрахунки та експериментальні дослідження вантажопідіймальних та транспортувальних машин і обладнання. Складати розрахункові схеми та здійснювати кінематичні і динамічні розрахунки механізмів і машин, проводити розрахунки деталей вузлів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність. Підбирати матеріали для виготовлення деталей та обґрунтовувати вибір стандартних або нормалізованих деталей та вузлів вантажопідіймальних та транспортувальних машин і обладнання. Складати оптимальні схеми вантажопотоку у межах цеху або всього підприємства. Здійснювати вибір оптимальних режимів роботи вантажопідіймального та транспортувального обладнання і транспортних засобів комплексних логістичних виробничо-транспортних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Основи автоматизації виробничих процесів
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Вантажопідйомна та транспортна техніка
 • Основи розрахунку та конструювання підйомно-транспортних систем
 • Гнучкі автоматизовані системи дискретних виробництв
 • Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (частина 1).
Супутні:
 • Логістичні процеси та системи
 • Моделювання процесів та систем
 • Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (частина 2).
Зміст навчального модуля: 
Проектування конкретних (згідно варіантів завдань) конструкцій вантажопідіймальних та транспортувальних машин і обладнання, а також пристроїв і елементів вантажопідіймальної, транспортувальної та транспортної техніки, яка використовується в логістичних виробничо-транспортних системах з метою автоматизації та механізації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт в різних галузях народного господарства, в машино- та приладобудуванні, будівельній, хімічній, легкій та інших галузях промисловості.
Рекомендована література: 
 1. Бондарєв В. С., Колісник Н. П., Дубинець О.І., Горбатенко Ю. П., Бондарєв С. В., Барабанов В. Я. Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник з грифом МОН України. — К.: «Вища школа», 2009. — 734 с.
 2. Назаренко І.І. Німко Ф. О. Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). — К: Видавничий дім «Слово», 2010. — 400 с.
 3. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка / Гончарук О. М., Стрілець В. М. — Рівне: НУВГП, 2006. — 345 с.
 4. Вантажопiдйомнi машини / Григоров О. В., Петренко Н. А.. — Харкiв: НТУ «ХПI», 2006. — 182 с.
 5. Клюєв О.І., Луняка К. В., Русанов С. А., Глухов Г. М. «Вантажопідйомна та транспортна техніка. Курс лекцій» Навчальний посібник. — Херсон, ХНТУ, 2009. — 95 с.
 6. Конспект лекцій по дисципліні «Розрахунок і конструювання машин безперервного транспорту» для студентів фахів 7.090214 «Підйомно-транспортні машини та обладнання» і 7.090207 «Робототехнічні систем та комплекси» / Укладачі: Семенюк В. Ф.. Лінгур В. М. Одеса: ОНПУ. 2003. — 92 с.
 7. Юхно М.І. Підйомно-транспортуючі машини: Конспект лекцій для студ. спец. 6.090200 «Машини і технологія пакування», «Машини і технології переробки використаної упаковки» напряму «Інженерна механіка» денної та заочної форми навчання. — К.: НУХТ, 2007. — 132 с.
 8. Катрюк И. С. Машины непрерывного транспорта. Конструкции, проектирование и эксплуатация: учеб. пособие / И. С. Катрюк, Е. В. Мусияченко. — Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. — 266 с.
 9. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ: Учебник для вузов ж.-д. трансп. /А. А. Тимошин, И. И. Мачульский, В. А. Голутвин, А. Л. Клейнерман, В. И. Капырина: Подред. А. А. Тимошина и И. И. Мачульского. — М.: Маршрут, 2003. — 400 с.
 10. Меновщиков В. А. Подъемно-транспортирующие машины в примерах и задачах: учеб. пособие / В. А. Меновщиков, В. М. Ярлыков. — Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. аграр. ун-та, 2004. — 203 с.
 11. Строительная механика грузоподъемных машин. Учебное пособие с грифом Министерства образования и науки Украины. / Григоров О. В., Петренко Н. А. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2008, 128 с.
 12. Александров М. П. Грузоподъемные машины. — М.: Высшая школа, 2000. — 552 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота (консультації до виконання КП)
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 %), диференційований залік.
Мова навчання: 
українська