Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (частина 2)

Код модуля: 
МАМ_8020_С02
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні заняття — 32), самостійна робота — 55.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шпак Ярослав Володимирович
Результати навчання: 
 • Знати типові та сучасні конструкції транспортувальних машин і обладнання, принципи їх функціонування та сфери використання, переваги і недоліки. Інженерні методики розрахунку та особливості проектування транспортувального обладнання підйомно-транспортних систем. Методи розрахунку на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність деталей основних вузлів і механізмів транспортувальних машин і обладнання. Методи кінематичних і динамічних розрахунків, комп’ютерного моделювання та аналізу механізмів транспортувальних машин і обладнання у складі логістичних виробничо-транспортних систем.
 • Вміти здійснювати проектування, інженерні розрахунки та експериментальні дослідження транспортувальних машин і обладнання. Складати розрахункові схеми та здійснювати кінематичні і динамічні розрахунки механізмів і машин, проводити розрахунки деталей вузлів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність. Підбирати матеріали для виготовлення деталей та обґрунтовувати вибір стандартних або нормалізованих деталей та вузлів транспортувальних машин і обладнання. Складати оптимальні схеми вантажопотоку у межах цеху або всього підприємства. Здійснювати вибір оптимальних режимів та узгоджувати роботу вантажопідіймальних та транспортувальних машин, засобів і обладнання комплексних логістичних виробничо-транспортних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Основи автоматизації виробничих процесів
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Вантажопідйомна та транспортна техніка
 • Основи розрахунку та конструювання підйомно-транспортних систем
 • Гнучкі автоматизовані системи дискретних виробництв
 • Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (частина 1).
Супутні:
 • Логістичні процеси та системи
 • Моделювання процесів та систем.
Зміст навчального модуля: 
Сучасні конструкції та методики проектування транспортувальних машин і обладнання у складі підйомно-транспортних систем, а також пристроїв і елементів вантажопідіймальної, транспортувальної та транспортної техніки, яка використовується в логістичних виробничо-транспортних процесах і які в сукупності дають повне уявлення про сучасні засоби комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт у різних галузях народного господарства, в машино- та приладобудуванні, будівельній, хімічній, легкій та інших галузях промисловості.
Будова та основні конструктивні, експлуатаційні і розрахункові параметри, основи вибору типу транспортувальних машин і обладнання підйомно-транспортних систем, а також напрями їх перспективного розвитку і використання.
Сучасні теорія і методи розрахунків транспортувальних машин і обладнання. Методики розрахунків транспортувальних машин (стрічкових, пластинчастого, скребкового, ґвинтового, вібраційного та інших конвеєрів, ківшових елеваторів, пневматичних і гідравлічних установок), ескалаторів з приводом у головній частині та з проміжним приводом.
Рекомендована література: 
 1. Бондарєв В. С., Колісник Н. П., Дубинець О.І., Горбатенко Ю. П., Бондарєв С. В., Барабанов В. Я. Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник з грифом МОН України. — К.: «Вища школа», 2009. — 734 с.
 2. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка / Гончарук О. М., Стрілець В. М. — Рівне: НУВГП, 2006. — 345 с.
 3. Юхно М.І. Підйомно-транспортуючі машини: Конспект лекцій для студ. спец. 6.090200 «Машини і технологія пакування», «Машини і технології переробки використаної упаковки» напряму «Інженерна механіка» денної та заочної форми навчання. — К.: НУХТ, 2007. — 132 с.
 4. Клюєв О.І., Луняка К. В., Русанов С. А., Глухов Г. М. «Вантажопідйомна та транспортна техніка. Курс лекцій» Навчальний посібник. — Херсон, ХНТУ, 2009. — 95 с.
 5. Конспект лекцій по дисципліні «Розрахунок і конструювання машин безперервного транспорту» для студентів фахів 7.090214 «Підйомно-транспортні машини та обладнання» і 7.090207 «Робототехнічні систем та комплекси» / Укладачі: Семенюк В. Ф.. Лінгур В. М. Одеса: ОНПУ. 2003. — 92 с.
 6. Катрюк И. С. Машины непрерывного транспорта. Конструкции, проектирование и эксплуатация: учеб. пособие / И. С. Катрюк, Е. В. Мусияченко. — Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. — 266 с.
 7. Меновщиков В. А. Подъемно-транспортирующие машины в примерах и задачах: учеб. пособие / В. А. Меновщиков, В. М. Ярлыков. — Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. аграр. ун-та, 2004. — 203 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %), виконання самостійних індивідуальних домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (70 %), іспит.
Мова навчання: 
українська