Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (частина 1)

Код модуля: 
МАМ_ХХХХ_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 80 (лекції — 64, практичні заняття — 16); самостійна робота — 55.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шпак Ярослав Володимирович
Результати навчання: 
Знати:
 • типові та сучасні конструкції вантажопідіймальних машин і обладнання, принципи їх функціонування та сфери використання, переваги і недоліки;
 • інженерні методики розрахунку та особливості проектування вантажопідіймального обладнання підйомно-транспортних систем;
 • методи розрахунку на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність деталей основних вузлів і механізмів вантажопідіймальних машин і кранів;
 • методи кінематичних і динамічних розрахунків, комп’ютерного моделювання та аналізу механізмів вантажопідіймальних машин і обладнання у складі виробничих- підйомно-транспортних систем.
Вміти:
 • здійснювати проектування, інженерні розрахунки та експериментальні дослідження вантажопідіймальних машин і обладнання;
 • складати розрахункові схеми та здійснювати кінематичні і динамічні розрахунки механізмів і машин, проводити розрахунки деталей вузлів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність;
 • підбирати матеріали для виготовлення деталей та обґрунтовувати вибір стандартних або нормалізованих деталей та вузлів вантажопідіймальних машин і обладнання;
 • складати оптимальні схеми вантажопотоку у межах цеху або всього підприємства. Здійснювати вибір оптимальних режимів роботи вантажопідіймального обладнання у складі комплексних логістичних виробничо-транспортних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Основи автоматизації виробничих процесів
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Вантажопідйомна та транспортна техніка
 • Основи розрахунку та конструювання підйомно-транспортних систем.
Супутні: Гнучкі автоматизовані системи дискретних виробництв.
Зміст навчального модуля: 
Сучасні конструкції та методики проектування вантажопідіймальних машин і обладнання, пристроїв і елементів вантажопідіймальної техніки, яка використовується в логістичних виробничих підйомно-транспортних процесах і які в сукупності із транспортуючою технікою дають повне уявлення про сучасні засоби комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт в різних галузях народного господарства, в машино- та приладобудуванні, будівельній, хімічній, легкій та інших галузях промисловості. Будова та основні конструктивні, експлуатаційні і розрахункові параметри, основи вибору типу вантажопідіймальних машин і обладнання у складі підйомно-транспортних систем, а також напрями їх перспективного розвитку і використання. Сучасні теорія і методи розрахунків вантажопідіймальних машин. Методики розрахунків вантажопідіймальних машин (мостових, консольних поворотних і пересувних кранів, кранових механізмів з електричним та гідравлічним приводами), підйомників (скіпової і клітьової підіймальних установок, пасажирського ліфта) та ін.
Рекомендована література: 
 1. Назаренко І.І. Німко Ф. О. Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). — К: Видавничий дім «Слово», 2010. — 400 с.
 2. Бондарєв В. С., Колісник Н. П., Дубинець О.І., Горбатенко Ю. П., Бондарєв С. В., Барабанов В. Я. Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник з грифом МОН України. — К.: «Вища школа», 2009. — 734 с.
 3. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка / Гончарук О. М., Стрілець В. М. — Рівне: НУВГП, 2006. — 345 с.
 4. Вантажопiдйомнi машини / Григоров О. В., Петренко Н. А.. — Харкiв: НТУ «ХПI», 2006. — 182 с.
 5. Строительная механика грузоподъемных машин. Учебное пособие с грифом Министерства образования и науки Украины. / Григоров О. В., Петренко Н. А. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2008, 128 с.
 6. Меновщиков В. А. Подъемно-транспортирующие машины в примерах и задачах: учеб. пособие / В. А. Меновщиков, В. М. Ярлыков. — Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. аграр. ун-та, 2004. — 203 с.
 7. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ: Учебник для вузов ж.-д. трансп. /А. А. Тимошин, И. И. Мачульский, В. А. Голутвин, А. Л. Клейнерман, В. И. Капырина: Подред. А. А. Тимошина и И. И. Мачульского. — М.: Маршрут, 2003. — 400 с.
 8. Александров М. П. Грузоподъемные машины. — М.: Высшая школа, 2000. — 552 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %) виконання самостійних індивідуальних домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (70 %) іспит.
Мова навчання: 
українська