Проектування підприємств будівельної індустрії

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год; лекції — 48 год; практичні заняття — 32 год; 5 кредитів ЕCТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Каганов В. О.
Результати навчання: 
Вивчення та розробка ефективних методів проектування підприємств будівельної індустрії на базі заводів з виготовлення збірних залізобетонних конструкцій і виробів; поглиблення знань про основні технологічні та компонувальні рішення при організації оптимальних площ території підприємств будіндустрії, вибір ефективних функціональних зв’язків між дільницями виробництва та ефективно обґрунтованих вантажопотоків в процесі виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів в індустріальних умовах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій»,
  • «Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій»,
  • «Контроль виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій».
Зміст навчального модуля: 
Проектування промислових підприємств будівельної індустрії. Збір вихідних даних та інженерна підготовка для виконання проектних робіт. Техніко-економічні обґрунтування будівництва і реконструкції підприємств будівельної індустрії по виробництву збірного залізобетону. Загальні принципи проектування підприємств. Розробка проектно-кошторисної документації. Проектування виробничого комплексу. Розрахунок і проектування технологічних зон. Проектування генплану і транспорту підприємства, загальні будівельні рішення. Техніко-економічні обґрунтування будівництва і реконструкції підприємств будівельної індустрії. Єдина схема розвитку і розміщення матеріально-технічної бази будівництва на перспективу 7 і 15 років. Обґрунтування потужності і розміщення підприємств. Оцінка виробничо-господарських зв’язків підприємства яке проектується із другими підприємствами. Вибір і обґрунтування принципіальних рішень по основному і допоміжному виробництву. Цикл передпроектних робіт. Вибір майданчика для будівництва. Визначення розмірів земельної ділянки, потреби в теплі,газі і воді, електроенергії, транспортного обслуговування. Складання завдання на проектування підприємств його узгодження і пошукові роботи їх фінансування. Напрямки науково-технічного прогресу при проектуванні промислових підприємств. Розробка проектно-кошторисної документації. Загальні принципи проектування підприємств будівельної індустрії. Склад, структура і організація проектних і конструкторських організацій. Структура проектної організації, склад, взаємозв’язок відділів, авторський нагляд за будівництвом. Технічна допомога в освоєнні проектної потужності. Типізація і стандартизація проектних рішень, застосування типових проектів. Послідовність розробки проекту заводу будівельної індустрії. Стадійність проектування, передпроектна документація. Зміст проекту. Зміст загальної пояснюючої записки (основні технологічні рішення, розрахунково-пояснююча записка технологічної частини проекту). Проектування виробничого комплексу. Обов’язки генерального проектанта, спеціалізованих проектних організацій і замовника проекту. Видача гол. інженером проекту завдань проектним відділам. Погодження і затвердження проектно-кошторисної документації. Економічна ефективність проектних рішень.
Проектування виробничих комплексів. Проектування способу виробництва залізобетонних виробів. Патентний пошук і оцінка патентної чистоти проектних рішень. Обґрунтування режиму роботи підприємств. Агрегатно-потоковий спосіб виробництва. Касетний спосіб. Касетно-конвейєрний спосіб. Спосіб безперервного вібропрокату. Вибір матеріалів і номенклатури продукції. Розрахунок технологічних зон підприємств. Розрахунок і проектування складів цементу і заповнювачів. Розрахунок і проектування бетонозмішувального цеху. Розрахунок і проектування складів арматурної сталі і арматурних цехів. Розрахунок і проектування складу готової продукції. Генплани з різними типами виробничих потоків і типами забудови. Зонування території підприємств. Розрахунок зовнішнього і внутрішнього вантажопотоку. Примикання під’їзних з/д обслуговування шляхів МШ. Конструктивні рішення на основі каталогу індустріальних з/б і бетонних виробів. Економічна ефективність проектних рішень. Техніко-економічні показники заводу по виготовленню будівельних виробів. Особливості технології проектування залізобетонних підприємств різного призначення. Особливості проектування: комбінатів крупнопанельного домобудування; заводів по виробництву попередньо напружених з/б конструкцій; заводів по виробництву виробів комірчастого бетону; заводів по виробництву сантехкабін; заводів по виробництву з/б шпал; заводів по виробництву труб.
Рекомендована література: 
  1. Антоненко Г. Я. Организация, планирование и управление предприятиями строительной индустрии. — М.: Стройиздат, 1988. — 278 с.
  2. Будівельне матеріалознавство: Підручник. — під редакцією проф. Кривенка П. В. — К., ТОВ УВПК " ЕксОб", 2006. — 704 с.
  3. Баженов Ю. М., Алимов П. А., Воронин В. В., Трескова Н. В. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий. Учебник. — М. Издательство АСВ, 2005. — 472 с.
  4. Гоц В.І., Амеліна Н. О., Нестеров В. Г. Виробнича база будівництва: Підручник. — К.: КНУБА, 2010. — 312 с.
  5. ДБН А.3.1-8-96. Управління, організація, технологія. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів. Держбуд України, 1996. — 47 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська