Проектування основ та фундаментів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 годин, лекції — 32 год., практичні — 32 год., розрахунково-графічна робота, 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гладишев Г. М.
Результати навчання: 
Вивчити загальні особливості обґрунтування відповідність споруди даному геологічному середовищу, вивчити механіку природних дисперсних (дрібно роздроблених) тіл, як теоретичну основу для проектування споруд на природних і штучно покращених ґрунтах. Навчити майбутнього магістра правильно використовувати несучу здатність ґрунтів, достатньо точно врахувати деформації ґрунтових основ під дією навантаження від споруди, застосовувати найбільш безпечні і економічні основи і фундаменти будівель та споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Інженерна геологія»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Архітектурні конструкції»,
 • «Теорія пружності, пластичності, повзучості»,
 • «Будівельні конструкції»,
 • «Механіка ґрунтів»,
 • «Основи та фундаменти».
Зміст навчального модуля: 
Організація, склад і об’єм інженерно-геологічних вишукувань. Проектування основ та фундаментів на просадних ґрунтах. Проектування основ та фундаментів на дуже стисливих і насипних ґрунтах. Фундаменти у відкритих котлованах на природній основі. Гнучкі фундаменти. Пальові фундаменти. Проектування фундаментів в особливих умовах. Методи штучного покращення ґрунтів. Фундаменти глибокого закладання. Фундаменти під машини з динамічними впливами. Проектування фундаментів в особливих умовах (на закарстованих територіях; у сейсмічних районах). Підсилення фундаментів та закріплення основ будівель та споруд, що підлягають реконструкції. Основи надійності і економічності фундаментобудування.
Рекомендована література: 
 1. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л.: Стройиздат, 1988.
 2. Цытович Н. А. Механика грунтов. Краткий курс. — 4-е изд. М.: Высшая школа, 1983.
 3. Зоценко М. Л., Коваленко В.І., Хілобок В. Г. та інш. Інженерна геологія, механіка грунтів, основи і фундаменти. К.: Вища школа, 1992.
 4. Белый А. Р. Инженерная геология. М.: Высшая школа, 1985.
 5. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) / НИИОСП им. Герсеванова. М.: Стройиздат, 1986.
 6. Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) / ГПИ Ленпромстройпроект Госстроя СССР. — / М. ЦИТП, 1989.
 7. Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Стройиздат. 1988.
 8. Інша довідкова та нова нормативна література (ДБН, ДСТУ)
.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль та екзамен — 100 балів.
 • Поточний контроль: практичні і РГР — 40 балів.
 • Підсумкові контролі: екзамен — 60 балів.
Мова навчання: 
українська