Проектування міських вулиць

Код модуля: 
АШ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год.: лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
ст. викладач Стечишин С. М.
Результати навчання: 
Ознайомлення з проектуванням вулиць та площ міста і транспортними розрахунками.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна геодезія»,
  • «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія»,
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Загальна організація території міст і їх вулично-дорожня мережа. Класифікація та елементи міських вулиць та доріг. Пропускна здатність вулиць. Особливості проектування міських вулиць. Пересічення вулиць і доріг, переїзди, примикання, майдани. Горизонтальне та вертикальне планування і його методи. Принципи розміщення підземних комунікацій. Організація водовідведення з вулиць та площ. Пішохідні переходи та пішохідні вулиці. Міські набережні та підходи до мостів. Благоустрій міських вулиць. Охорона навколишнього природного середовища.
Рекомендована література: 
  1. Білятинський О. А.,Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг: Підручник. У 2 ч., ч. 2. — К.: Вища школа, 1998. — 416 с.
  2. Сигаев А. В. Проектирование улично-дорожной сети — М: Высшая школа, 1978.
  3. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов — М.: Транспорт, 1990. — 239 с.
  4. Дубровин Е. Н. Городские улицы и дороги. — М.: Высшая школа. 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська