Проектування металевих конструкцій з врахуванням впливу температур пожежі

Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., курсова робота., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., старший викладач Крамарчук Андрій Петрович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
 • ознайомитись з нормативною та технічною літературою;
 • знати загальні принципи розрахунків проектування металевих конструкцій на дію високих температур;
 • володіти основами розрахунків за І та ІІ групою граничних станів і конструюванням металевих конструктивних елементів (балок, плит, колон) при дії високих температур.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельна механіка»,
 • «Металеві конструкції»,
 • «Вогнестійкість металевих конструкцій».
Зміст навчального модуля: 
Великопрольотні покриття з плоскими несучими конструкціями; галузі застосування, рамні конструкції; особливості розрахунку та конструювання; їх поведінка в умовах пожежі, розрахунок на вогнестійкість. Арочні конструкції; конструктивні особливості арок та їх розрахунок; типи опорних та ключових шарнірів арок; їх поведінка в умовах пожежі ;розрахунок на вогнестійкість. Висячі вантові покриття; загальні відомості; однопоясні системи з гнучкими та жорсткими вантами; двопоясні системи; тросові системи; сідловидні покриття оболонки; комбіновані системи, їх поведінка в умовах пожежі, розрахунок на вогнестійкість. Просторі конструкції покриття; загальні характеристики; сітчасті системи плоских покрить — структури конструкції; компоновка, конструктивні рішення та особливості розрахунку; їх поведінка в умовах пожежі, розрахунок на вогнестійкість. Каркаси висотних багатоповерхових будівель; основні особливості; компоновка конструктивних схем каркасів; конструкції елементів каркасу: колони, балки, з’єднання балок з колонами. Листові конструкції; загальні відомості. конструктивні особливості листових конструкцій — резервуари. експлуатаційні та виробничі вимоги до листових конструкцій; їх поведінка в умовах пожежі, розрахунок на вогнестійкість; вертикальні циліндричні резервуари для збереження рідин; резервуари для зберігання нафти, бензину; резервуари з плаваючою покрівлею понтоном. Газгольдери; призначення та класифікація; газгольдери постійного та змінного об’ємів. Башти та щогли; особливості висотних споруд та навантаження, що діє на них; основи розрахунку та конструювання Сталебетонні конструкції; особливості, матеріали та конструктивні властивості. Засоби з’єднання стрічкової та листової арматури з бетоном. Трубобетонні конструкції. Особливості роботи трубобетонних стержнів. Інженерні методи розрахунку трубобетонних елементів. Підбір оптимальних перерізів трубобетонних елементів. Реконструкція виробничих будівель та підсилення металевих конструкцій. Обстеження існуючого сталевого каркасу, способи збільшення несучої здатності конструкцій каркасу та підсилення. Конструктивні рішення. Техніко економічна оцінка проектів.
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. 2006.
 2. ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції» Норми проектування.
 3. Клименко Ф.Є., Барабаш В. М. Металеві конструкції: Підручник. — Львів: «Світ», 2002. — 312 с.
 4. Металлические конструкции /Под ред. Ю. И. Кудишина. — М.: Изд. центр «Академія», 2008, — 688 с.
 5. Металлические конструкции. Специальные конструкции и сооружения: Учебн. для строит вузов / Под ред. В. В. Горева. — М.: Высш. шк., 2005. — 544 с.
 6. Мандриков А. П., Лялин И. М. Примеры расчета металлических конструкций. Учеб. Пособие. — М.: Стройиздат, 1982. — 312 с.
 7. Яковлєв А. И., Голованов В. И. Устойчивость центрально-сжатых стальных стержней при огневом воздействии. — В кн.: Огнестойкость строительных конструкций: Сб. науч. тр. М.: ВНИИПО, 1983, с. 5-11.
 8. Артюнов С. Н., Павлова Л. В. Огнестойкость металлических ферм покрытий тепловых электростанций при локальном пожаре. — В кн.: Огнестойкость строительных конструкций: Сб. науч. тр. М.: ВНИИПО, 1984, с. 70-75.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40 балів, контрольні заходи — 60 балів
 • Підсумкові контролі: іспит.
Мова навчання: 
українська