Проектування металевих конструкцій (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., самостійна робота, 3 кредити ЕCTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Крочак О. В.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців кола знань та вмінь для самостійного вирішення професійних завдань у сфері проектування одноповерхової промислової будівлі з металевим каркасом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Металеві конструкції».
Зміст навчального модуля: 
Закомпонувати поперечний розріз заданого варіанту будівлі, використовуючи номенклатуру типових конструктивних вирішень. Скласти монтажні схеми (план і розріз) елементів каркасу будинку (М 1:400) з урахуванням системи горизонтальних і вертикальних зв’язків. Скласти розрахункову схему поперечної рами і виконати її статичний розрахунок на всі види навантажень. Розрахувати та за конструювати крокв’яну ферму, підкранову балку, колону. Виконати робочі креслення розрахованих конструкцій на трьох аркушах формату А2.
Рекомендована література: 
 1. Металеві конструкції Ф.Є.Клименко, В. М. Барабаш, Л.І.Стороженко. Львів., видавництво «Світ», 2002.
 2. Металлические конструкции / Под общ. ред. проф.. Е. И. Беленя. — М.: Стройиздат, 1985. — 560 с.
 3. ДБН В.2.6-163 Сталеві конструкції. Норми проектування. — К.: 2010 р.
 4. Металлические конструкции. Под ред. Ю. И. Кудишина. — М.: Изд. центр «Академия», 2008, — 688 с.
 5. Примеры расчета металлических конструкций. А. П. Мандриков. М., Стройиздат., 1991.
 6. Розрахунок і проектування металевого каркасу одноповерхового виробничого будинку. Методичні вказівки кафедри.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота (консультації до виконання КП)
Методи і критерії оцінювання: 
 • Виконання курсового проекту (КП) — 100 балів
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська, російська