Проектування металевих конструкцій

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції —32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Крочак О. В.
Результати навчання: 
Ознайомлення студентів з конструкціями, методами розрахунку та конструювання великопролітних будівель, каркасів багатоповерхових будівель та листовими конструкціями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Метали та зварювання в будівництві»,
 • «Металеві конструкції».
Зміст навчального модуля: 
Великопрольотні покриття громадських та виробничих будівель з плоскими несучими конструкціями — галузі застосування балочних, рамних та арочних. Особливості розрахунку та конструювання. Сталеві каркаси одноповерхових промислових будівель — область застосування, основи розрахунку та конструювання. Просторові металеві покриття сітчасті плоскі та об’ємні — область застосування, основи розрахунку та конструювання. Великопролітні вантові системи — область застосування, основи розрахунку та конструювання. Сталеві каркаси багатоповерхових будинків — область застосування, основи розрахунку та конструювання. Листові конструкції — резервуари, газгольдери бункери та трубопроводи великого діаметру. Область застосування, розрахунок та конструювання. Висотні споруди — опори ліній електропередачі та опори антенних споруд зв’язку. Основи розрахунку та конструювання. Сталебетонні конструкції область застосування, розрахунок та конструювання. Трубобетонні конструкції та особливості їх роботи.
Рекомендована література: 
 1. Металеві конструкції Ф.Є.Клименко, В. М. Барабаш, Л.І.Стороженко. Львів., видавництво «Світ», 2002.
 2. Металлические конструкции /Под общ. ред. проф.. Е. И. Беленя. — М.: Стройиздат, 1985. — 560 с.
 3. ДБН В.2.6-163 Сталеві конструкції. Норми проектування. — К.: 2010 р.
 4. Металлические конструкции. Под ред. Ю. И. Кудишина. — М.: Изд. центр «Академия», 2008, — 688 с.
 5. Примеры расчета металлических конструкций. А. П. Мандриков. М., Стройиздат., 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська, російська