Проектування малих архітектурних форм

Код модуля: 
АП_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5) аудиторні години — 60 ( пр. заняття — 60)
Лектори: 
ст. викл. Лучко Лариса Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методику проектування малих архітектурних форм, засади об’ємно-просторового рішення планувально-конструктивної системи та організації простору, принципи формотворення, стильові особливості та типологію малих архітектурних форм
  • уміти використовувати отримані знання у проектуванні об’єктів та архітектурного середовища, розробляти та естетично оформлювати креслення планів, фасадів, перетинів, розробляти генплан, моделювати об’ємне зображення об’єкта
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: архітектурна графіка, об’ємно-просторова композиція, рисунок, живопис, скульптура
  • кореквізити: проектна графіка
Зміст навчального модуля: 
Проектування зовнішньої огорожі, інформаційних носіїв, пристроїв з використанням води, зупинки громадського транспорту, вуличного кіоску. Проекти виконуються у різних графічних техніках і матеріалах (олівець, туш, акварель, кольоровий олівець) на форматі А3.
Рекомендована література: 
  1. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). — К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. — 55 с.
  2. Кринский В.Ф. и др. Введение в архитектурное проектирование. — М.: Стройиздат, 1974
  3. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — М.: Стройиздат, 1990
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (80%): практичні завдання
  • Підсумковий контроль (20%): диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
03