Проектування конструкції з дерева та пластмас

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ЕCТS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Лисюк С. А.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань та навиків сучасних методів розрахунку та проектування площинних та просторових конструкцій з дерева та пластмас для житлових, громадських, промислових, складських та ін. споруд; основ експлуатації дерев’яних конструкцій, забезпечення вогнетривкості, технічне обслуговування та підсилення конструкцій з дерева та пластмас.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельна механіка»,
 • «Будівельні матеріали»,
 • «Будівельні конструкції»,
 • «Конструкції з дерева і пластмас».
Зміст навчального модуля: 
Площинні наскрізні дерев’яні конструкції: вимоги до конструкцій з дерева та пластмас, раціональне застосування конструкцій з дерева та пластмас, конструкція і розрахунок арок трикутного і криволінійного обрисів, конструкція і розрахунок ферм трикутних, з паралельними поясами, сегментних, багатокутних, конструкція і розрахунок рам з прямолінійних елементів, гнуто клеєних, гратчастих. Просторові конструкції з дерева та пластмас: тонкостінні конструкції покрівель одноповерхових будинків і споруд, основні форми, конструктивні рішення, безмоментна теорія розрахунку зусиль в елементах куполів, кружальна арка, кружально-сітчасті склепіння: конструкція і розрахунок, сітчасті куполи, конструкція і принципи розрахунку склепінь з пластмасових елементів, складки, гіперболічні оболонки, пневматичні конструкції. Основи експлуатації дерев’яних конструкцій: забезпечення вогнетривкості конструкцій з дерева та пластмас, технічне обслуговування дерев’яних конструкцій будинків і споруд, ремонт і способи підсилення несучих дерев’яних елементів.
Рекомендована література: 
 1. Карлсен Г. Г. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. М.: 1986. — 543 с.
 2. Гринь И. М., Джан-Темиров К. Е., Гринь В. И. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проектирование и расчет. — Киев: Вища школа, 1990. — 186 с.
 3. Гецт К. Г., Хоор Д., Мелер К., Наттерер Ю. Атлас деревянных конструкций. Перевод с немецкого Александровой Н. И. ( под ред. д. т. н., проф. Ермоловой В. В. — М.: Стройиздат, 1985. — 272 с.
 4. СНиП П-25-80. Деревянные конструкции. Нормы проектирования. М.: Стройиздат, 1982. — 65 с.
 5. ДБН В.2.6-161:2010. Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, РГР — 20 балів.
Мова навчання: 
українська