Проектування, частина 2

Код модуля: 
ДОА_6071_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 год.
Лектори: 
доц., к.арх. Лисенко О.Ю., доц. Франків Р. Б.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модулю студент повинен:
 • ознайомитись з основними теоретичними засадами, принципами й методами проектування дизайн-об’єктів;
 • навчитись та вміло використовувати існуючі і новітні методи, засоби і прийоми проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи композиції,
 • проектна графіка,
 • історія мистецтва і архітектури,
 • кольорознавство,
 • основи формоутворення,
 • основи дизайну предметного середовища,
 • основи ергономіки, історія дизайну,
 • основи візуальних комунікацій.
Зміст навчального модуля: 
Комплексні знання з основних принципів створення елементів фірмового стилю. Проблематика ідентифікації характеристик та якостей фірми чи компанії графічними засобами, формування потрібного іміджу та враження у цільової аудиторії. Оперування знаково-символьними системами та специфікою візуального сприйняття кольору та композиційних плям. Розроблення структури та інтер’єрів літнього кафе, концепція якого творчо продовжує та інтерпретує дизайнерську ідею фірмового стилю.
Рекомендована література: 
 1. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с, ил.
 2. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. — М.: ДМК Пресс, 2006. — 272 с.: ил. (Самоучитель).
 3. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. — Питер. — 219 с.
 4. Книга «1000 Стилей Ресторанов Баров, Кафе». — РИП-холдинг/Rockport, 2007. — 320 с.
 5. Моисеева М.. «Лeтниe плoщaдки: coздaниe и упpaвлeниe». — Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2006. — 192 с.
 6. Narelle Yabuka, Kelley Chang. Hip Entertaining: Bars & ResTaurants. — Rockport, 2005. — 192 р.
Форми та методи навчання: 
теоретично-практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль — (80% — виконання графічних робіт) підсумковий контроль — диференційований залік
Мова навчання: 
українська