Проектування, частина 1

Код модуля: 
ДОА_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 16 год.
Лектори: 
доц., к.арх. Лисенко О.Ю., доц. Р. Б. Франків
Результати навчання: 
У результаті вивчення модулю студент повинен:
 • оволодіти як творчою мовою символізації у кількох її проявах, так і розумінням символу як універсальної естетичної категорії;
 • оволодіти тривимірним простором та пов’язаною із ним творчою специфікою;
 • навчитись формувати середовище із вираженою емоційної дією на спостерігача.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пропедевтичний блок дисциплін:
 • живопис,
 • рисунок,
 • основи композиції,
 • основи формоутворення,
 • основи макетування та моделювання,
 • історія мистецтва і архітектури,
 • проектна графіка,
 • шрифти,
 • кольорознавство
Зміст навчального модуля: 
Оперування знаково-символьними системами та специфікою візуального сприйняття кольору та композиційних плям. Трансляція мінімальними засобами максимального змісту. Одним із ключових завдань для студентів є оволодіння тривимірним простором. Комплекс графічних та просторових рефлексій на тему організації та проведення фестивалю, зміст та характер якого є предметом вільного вибору.
Рекомендована література: 
 1. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1996. — 92с
 2. Мантатов В. В. Образ, знак, условность. — М.: Высшая школа, 1980. — 126 с.
 3. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. — К.: Веселка, 1981. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
теоретично-практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (80% — виконання графічних робіт);
 • підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська