Проектування , частина 4

Код модуля: 
ДОА_6063_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48.
Лектори: 
ст. викладач Мельник О. Я.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати основні методики організації проектного процесу; розуміти суть графічного дизайну та дизайну інтер’єру як виду професійної художньої діяльності;
 • Уміти провести передпроектний аналіз відповідного сегменту дизайн-діяльності; професійно підготувати проект за напрямом «дизайн інтер’єру» або «графічний дизайн».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія дизайну, теорія та методика дизайну
 • кореквізити: основи проектування інтер’єру, дизайн візуальних комунікацій.
Зміст навчального модуля: 
Створення бренду. Неймінг, перед проектний аналіз відповідного цільового сегменту, створення візуальної ідентифікації бренду. Створення концепції визначеного інтер’єру, пошук тематичного образу. Розробка обладнання. Створення проекту та макету.
Рекомендована література: 
 1. Дэвид А. Аакер. Создание сильных брендов. М., 2003,
 2. IndexDesign Знаки и Логотипы 2007, 2008, 2009
 3. В. В. Литвинов «Практика современной экспозиции
 4. Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. М., 2003,
 5. Столяровский С. Проектирование и дизайн мебели на компьютере (+CD). СПб, 2008
 6. Павловская Е.«Дизайн рекламы. Поколение next». М., 2000
 7. Новикова Е. Б. Интерьер общественных зданий. М, Стройиздат, 1984.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 %): клаузури
 • підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): графічна частина проекту 60%, макет 20 %.
Мова навчання: 
українська