Проектування WEB-систем (Курсова робота)

Код модуля: 
ІСМ_8013_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.т.н., доц. Василюк Андрій Степанович
Результати навчання: 
знати:
 • принципи проектування Web-систем,
 • основні технології побудови інформаційних систем на основі Web-технологій,
 • адміністрування Web-серверів та розробки Web-сторінок
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • Операційні системи,
 • Організація баз даних та знань;
Кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Мова та технологія Perl, HTML, PHP, Дизайн Web-сайту, IIS, ASP. Стратегія Net.
Рекомендована література: 
 1. Колесников. Для пользователя: Internet. BHV, — Київ, 2000.
 2. Хольцнер. Рук-во разработчика: Dynamic HTML. BHV, — Київ, 2000.
 3. Макдоналд. В подлиннике: ASP.NET. BHV, — С-Пб, 2003.
 4. Матросов. В подлиннике: HTML 4,0. BHV, — С-Пб, 2001.
 5. Дронов. В подлиннике: Macromedia Flash MX. BHV, — С-Пб, 2002.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (курсова робота — 100%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інтелектуальні комп’ютерні мережі та адміністрування інформаційних ресурсів