Проектування водопостачання та водовідведення малих об’єктів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Орел В. І.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва, експлуатації внутрішніх санітарно-технічних систем для громадських будівель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Санітарно-технічне обладнання будівель,
  • Мережі водопостачання,
  • Мережі водовідведення,
  • Насосні та повітродувні станції.
Зміст навчального модуля: 
Фонтани. Тваринницькі будівлі. Будинки, споруди та приміщення для підприємств торгівлі та харчування. Будинки, споруди та приміщення підприємств побутового обслуговування. Будинки, споруди та приміщення для комунального господарства. Будинки дитячих дошкільних закладів. Будинки навчальних закладів. Будинки, споруди і приміщення фізкультурно-оздоровчі та спортивні. Будинки, споруди і приміщення для охорони здоров’я і відпочинку. Будинки, споруди та приміщення культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових закладів.
Рекомендована література: 
  1. Добрянський І.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник / І.М. Добрянський, Г. М. Дмитрів. — Львів: Афіша, 2008. — 120 с.
  2. Никуленкова Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания. Учебник для вузов / Т. Т. Никуленкова, Г. М. Ястина. — М.: КолосС, 2006. — 247 с. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
  3. Кедров В. С. Санитарно-техническое оборудование зданий / В. С. Кедров, Е. Н. Ловцов. — М.: Стройиздат, 1989. — 495 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, РГР — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська