Проектування торгівельних мереж (Курсовий проект)

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
к.е.н., асистент Фігун Н.В., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
знати:
 • теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств;
 • методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем; вітчизняний і закордонний досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі;
 • проектування логістичної системи підприємства;
 • визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій та завдань.
уміти:
 • здійснювати формування логістичних систем розподільчого центру;
 • визначати надмірні товарні запаси сезонних товарів, оптимізувати процеси транспортування, пакування, відвантаження та завантаження;
 • класифікувати склади та відповідно здійснювати ефективне управління складськими системами торгівельних мереж;
 • управляти транспортною системою та планувати перевезення вантажів;
 • виявити резерви зниження витрат підприємства та розробити заходи щодо їх мобілізації;
 • налагодити систему інформаційних, фінансових, матеріальних та людських потоків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • логістичний контролінг,
 • логістичний менеджмент.
кореквізит:
 • логістичні послуги,
 • оптимізація логістичних рішень.
Зміст навчального модуля: 
Аналіз ринку комерційної нерухомості. Види та особливості функціонування інформаційних систем управління торгівельними мережами. Загальна виробничо-господарська та фінансова характеристика об’єкта дослідження. Аналіз витрат підприємства (аналіз витрат звичайної діяльності, аналіз операційних витрат, аналіз виробничої собівартості продукції), логістичних витрат. Розрахунок оптимальних площ торгівельної мережі. Побудова ефективної системи обслуговування споживачів на підставі теорії черг.
Рекомендована література: 
 1. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А. Н. Соломатина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ИНФРА-М, 2002. — 92 с.
 2. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підручник (Під ред. Н. М. Ушакової). — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с.
 3. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. — Львів.: НУ «Львівська політехніка», 2005. — 684 с.
 4. Бланк И. А. Торговый менеджмент. — К.: УФИМБ, 1997. — 408 с.
 5. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К° », 2003. — 520 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (100%, залік): здача курсового проекту.
Мова навчання: 
українська