Проектування телекомунікаційних мереж

Код модуля: 
ТК
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150, кредитів ЄКТС — 5; аудиторних годин — 96 (лекцій — 64, лабораторних — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Павликевич М.Й.
Результати навчання: 
знати:
 • засади, методи і методики планування, проектування, спорудження, налагодження телекомунікаційних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теоретичні основи телекомунікаційних мереж.
 • Канали та системи передавання.
 • Антенно-фідерні пристрої систем зв’язку.
 • Теорія телетрафіку і систем масового обслуговування.
 • Телекомунікаційні системи та мережі.
 • Оптичні та радіоканали телекомунікацій.
 • Технології телекомунікаційних мереж.
 • Радіомережі коміркового зв’язку.
 • Операційні системи телекомунікаційних мереж.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні відомості про методологію і процес мережного планування, Планування і проектування мереж Ethernet, Планування і проектування мереж IP, Планування і проектування віртуальних приватних мереж, Планування і проектування мереж Wi-Fi, Планування і проектування мереж WiMAX, Планування і проектування мереж доступу.
Рекомендована література: 
 1. Павликевич М.Й. Проектування телекомунікаційних мереж. Ч.1—6. Рукопис. — Львів. 2011.
 2. Навчальні матеріали мережних академій Cisco за курсом CCNA, сем. 4. http://www.cisco.com/go/netacad.net
 3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. — Львів: БаК. 1999, — 468 с.
 4. WiMAX Network Planning and Design/ Edited by Yan Zhang. — RC Press. — N.Y. 2009.
 5. M. Gast. 802.11® Wireless Networks The Definitive Guide. 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 60% — письмові звіти з лабораторних робіт (32%), контрольні роботи та домашні завдання (28%)
 • Підсумковий контроль 40% — іспит (письмові тести та усне опитування)
Мова навчання: 
українська