Проектування підстанцій і ліній електричних мереж

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Бахор Зіновій Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • основні вимоги до конструкції трубчастих жорстких шин і ошинування РП напругою 110 кВ і вище;
 • методику вибору трубчастих жорстких шин і ошинування;
 • основні підходи до вибору оперативного струму ПС та методику вибору акумуляторної батареї;
 • принципи компонування розподільних пристроїв і підстанцій;
 • методики розрахунку блискавкозахисту підстанції та заземлення підстанції;
 • методи вибору проводів і ізоляції ПЛ електричних мереж;
 • метод проектної розстановки опор по профілю траси ПЛ;
 • особливості проектування ПЛ напругою до 1 кВ;
вміти:
 • користуватися стандартами, нормативними документами та довідниками;
 • вибирати трубчасті жорсткі шини та ошинування РП напругою 110 кВ і вище;
 • вибирати оперативний струм ПС та розраховувати акумуляторну батарею;
 • виконувати розрахунок блискавкозахисту та заземлення підстанції;
 • виконувати компонування підстанцій та їх розподільних пристроїв;
 • вибирати ізоляцію та проводи ПЛ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: —
кореквізити:
 • Перенапруги та координація ізоляції.
 • Експлуатація електричних мереж з ізольованою нейтраллю.
Зміст навчального модуля: 
Проектування відкритого розподільного пристрою напругою 110-500 кВ з жорсткими шинами та ошинуванням підстанцій електричних мереж. Компоновка та конструкція підстанцій електричних мереж. Оперативний струм підстанцій. Заземлення підстанцій. Захист підстанцій від прямих ударів блискавки. Вибір проводів ПЛ. Вибір ізоляторів ПЛ. Проектна розстановка опор по профілю траси ПЛ. Особливості проектування ПЛ напругою до 1 кВ.
Рекомендована література: 
 1. Правила улаштування електроустановок. 2-ге вид., перероб. і доп. — Х.: «Форт», 2009. — 736 с.
 2. Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ. — К.: Міненерго України, 1994. — 137 с.
 3. Гук Ю.Б., Кантан В.В., Петрова С.С. Проектирование электрической части станций и подстанций: Учеб. пособие для вузов. — Л.: Энергоатомиздат. Ленинград. Отд-ние, 1985. — 312 с.
 4. Конспект лецій
 5. Методічні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи проектування підстанцій і ліній електричних мереж», для курсового та дипломного проектування для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» з подальшим навчанням за спеціальністю 7(8).05070102 «Електричні системи і мережі» усіх форм навчання
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічні роботи — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. тематичний контроль знань — 10%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 20%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська