Проектне фінансування

Код модуля: 
ЕПІ_8011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні заняття — 14), самостійна робота — 32.
Лектори: 
ст. викл. Тимчишин Ірина Євгенівна
Результати навчання: 
знати:
 • принципи та механізми формування систем фінансування проектів;
 • нормативно-правову базу регулювання фінансової діяльності у рамках проектів;
 • методологічні та організаційні засади проведення фінансового аналізу і експертизи проектів;
 • методологію планування та фінансового прогнозування результатів проекту;
 • методологію оцінки фінансової ефективності проектів;
 • засади управління фінансовими ризиками реалізації проектів; засади управління ефективністю систем фінансування проектів.
вміти:
 • розробляти моделі фінансових прогнозів та формувати плани проекту;
 • обґрунтовувати вибір фінансової стратегії та джерел фінансування проекту;
 • оцінювати фінансові результати проекту; обґрунтовувати вибір оптимального варіанту системи фінансування проекту;
 • оцінювати ефективність застосування схем розподілу ризиків між суб’єктами системи фінансування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • проектний аналіз,
 • економіка проектів,
 • управління проектами;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Мета і завдання курсу. Теоретико-методологічні та організаційні засади фінансування проектів. Особливості вітчизняної та зарубіжної практики управління фінансами проектів. Сутність та особливості систем фінансування проектів. Визначення потреби у фінансових ресурсах для реалізації проекту. Джерела фінансових ресурсів та організаційні форми проектного фінансування. Особливості проектного кредитування. Специфічні системи проектного фінансування. Управління ризиками у рамках систем фінансування проектів. Оцінка ефективності системи фінансування проекту.
Рекомендована література: 
 1. Господарський Кодекс України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22. — 144 с.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (з змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 37 (z0162-00) від 24.02.2000, N 304 (z0905-00) від 30.11.2000, N 583 (z1056-01) від 18.12.2001)
 3. Проектне фінансування: Підручник / Г.О.Бардиш. — Львів: ЛБІ НБУ, 2006. — 463 с.
 4. Проектне фінансування: Навч. посіб. / С.Г.Шклярук. — К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009. — 472 с.
 5. Аналіз та планування проектів: Навч. посіб. / Ковшун Н.Е. — К.: ЦНЛ, 2008. — 344 с.
 6. Фінансовий аналіз: Підручник / Цал-Цалко Ю.С. — К.: ЦНЛ, 2008. — 566 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття,самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%),
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська