Проектна практика

Код модуля: 
ДОА_6093_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3).
Лектори: 
к. арх., доцент Юрченко І. А.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • вміти простежувати етапи залежності форми виробу, що проектується, від наявних технологій та промислового обладнання, що знаходиться на обраній студентом проектній організації або підприємстві.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • ландшафтний дизайн,
 • промисловий дизайн,
 • дизайн середовища,
 • проектування
кореквізити:
 • комплексне проектування,
 • мала архітектурна форма
Зміст навчального модуля: 
Виробничо-промислова база проектної організації, технологічні процеси виробництва, етапи підготовки виробу до виробництва, етапи підготовки проектної документації на виріб, робота над ескізами виробу в умовах виробництва або проектної організації.
Рекомендована література: 
 1. Шимко В.Г. Основы дизайна (предпосылки средового проектирования). —Москва: Прогресс, 1999
 2. Грашин А.А. Методология дизайна — проектирование елементов предметной среды. — Москва: Архитектура-С, 2009
 3. Даниленко В.Я. Основи дизайну. — Київ: ІЗМН, 1996
 4. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Ергономика и дизайн среды. —Москва: Архітектура-С, 2005
 5. Джонс Дж.К. Методы проектирования. —Москва: Мир, 1986
Форми та методи навчання: 
практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль
Мова навчання: 
українська