Проектна графіка

Код модуля: 
ДОА_6102_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 126 (кредитів ЄКТС- 3,5), аудиторні години — 48.
Лектори: 
доцент Лисенко О. Ю.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення модуля студент повинен:
 • розуміти призначення і місце курсу «Проектна графіка» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; специфіку застосування проектних засобів і методів в процесі проектування; закономірності і методи утворення цілісної двовимірної та тривимірної форми;
 • вміти враховувати візуальні особливості сприйняття форм предметів;
 • знати такі категорії проектної діяльності дизайнера як проектний образ, володіти професійною термінологію, яка застосовується в процесі розробки графічного ;
 • вміти самостійно вибрати в залежності від вимог конкретної проектної ситуації найбільш доцільні варіанти графічного вирішення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Для поглибленого вивчення курсу необхідні знання з таких дисциплін, як «Історія мистецтва, архітектури та дизайну», «Основи композиції».
Зміст навчального модуля: 
В основу дисципліни послідовно закладені допоміжні теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності процесу ведення графічної роботи.
Рекомендована література: 
 1. Нlаvsа О., Wіск К. Туроgrарhіа. SNТL, 1975.
 2. Рудер Э. Типографика. М.: Книга, 1982.
 3. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
 4. Таранов Н., Иванов С. Основы учебного рисунка и производственной графики. Львов, Свит, 1992.
 5. Таранов Н. Рукописный шрифт. Львов, Вища школа, 1986.
 6. Островський О. Інженерне креслення. Львів, Оксарт. 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (70%): графічні роботи
 • Підсумковий контроль (30%)
Мова навчання: 
українська