Проектна графіка

Код модуля: 
ДАС_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 60 (практ. зан. — 60).
Лектори: 
  • асистент Богданова Ю. Л.,
  • доцент Ковальчук Х. І.,
  • асистент Черпінська І. С.
Результати навчання: 
в результаті вивчення дисципліни студент повинен:
  • навчитись користуватись різноманітними креслярськими та художніми інструментами, опанувати різноманітні техніки графічної подачі архітектурного креслення, засвоїти додаткові засоби оформлення архітектурних проектів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні дісципліни: креслення, рисунок
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання цього змістового модуля є той факт, що сучасному архітектору для подачі своїх проектів необхідно, незважаючи на поширення комп`ютерних технологій проектування, опанувати досконалою, ефектною графікою, яка здатна допомогти втілити творчі задуми і зберегти індивідуальну неповторність авторської техніки виконання. Метою викладання дисципліни «Проектна графіка» на першому курсі є навчання студента працювати креслярськими і художніми інструментами, застосовувати різноманітні матеріали і техніки, а також засвоєння студентом правил оформлення архітектурного креслення, що є необхідним для успішного подальшого навчання. Зміст. навчити студента користуватись сучасними і традиційними креслярськими інструментами; навчити студента застосовувати різноманітні графічні техніки; засвоїти принципи оформлення архітектурного креслення; вивчення студентами основних типів шрифтів; вивчення студентами способів передачі різноманітних поверхонь і фактур графічними засобами; вивчення студентами різновидів архітектурного стафажа та норм його графічної подачі; вивчення студентами різновидів архітектурного антуража та норм його графічної подачі
Рекомендована література: 
  1. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
  2. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
  3. Я.Антал, Л.Кушнир, И.Сламень, Б.Гавранкова. Архитектурное черчение. Киев. «Будівельник». 1980, с. 126.
  4. Краткий справочник архитектора /под ред. Ю.М. Коваленко.-Київ: Будівельник, 1975
  5. Пруцын О.И., РымашевскийБ., БорусевичВ. Архитектурно-историческая среда. —М.:Стройиздат, 1990.—408с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
02