Проектна графіка

Код модуля: 
АП_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) , аудиторні години — 60 ( пр. заняття — 60)
Лектори: 
ст. викл. Лучко Лариса Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати вимоги та основні способи представлення архітектурного проекту у відповідних графічних техніках
  • уміти виконувати креслення планів, фасадів будинків з нанесенням розмірних ліній та відміток, зображувати антураж, застосовувати різноманітну чорно-білу та кольорову графіку
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: об’ємно-просторова композиція, рисунок, живопис
  • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Виконання графічних робіт, що містять креслення корпусних меблів, планів, фасадів і генплану будинку. Роботи виконуються у різних графічних техніках і матеріалах (олівець, туш, акварель, кольоровий олівець) на кальці та на папері формату А3.
Рекомендована література: 
  1. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). — К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. — 55 с.
  2. Антал Я. и др. Архитектурное черчение: Пер. с англ. — К.: Будівельник, 1980. — 128 с.
  3. Мардер А.П., Євреїнов Ю.М. та ін. Архітектура: Короткий словник-довідник. — К.: Будівельник, 1995. — 335 с.
  4. Чинь Франсис Д.К. Архитектурная графика: Пер. с англ. — М.: АСТ: Астрель, 2007. — 215 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (80%): практичні завдання
  • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
01