Проект реставрації, частина 4

Код модуля: 
РРАК_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4), практичні — 64, аудиторні години — 64.
Лектори: 
 • доцент Рибчинський О. В.,
 • доцент Стасюк О. С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати перелік і послідовність виконання передпроектних досліджень при реставрації архітектурної деталі з каменю в інтер’єрі, вміти самостійно послідовно та якісно їх виконувати
 • вміти ідентифікувати ідентифікувати матеріал та технологію виконання деталі, стилістику та часову характеристику, цінність
 • знати необхідний перелік і склад реставраційних проектних креслень, та самостійно виконувати та формувати пакет реставраційної проектної документації
 • обирати методикоу і технологію очистки, зміцнення та консервації заданої архітектурної деталі , обирати необхідні матеріали та інструменти для проведення робіт та володіти навиками виконання цих робіт
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: проект реставрації (частина 1,2,3), спец пластика, історичні техніки та технології обробки каменю
 • кореквізити: спец пластика, реконструкція архітектурної деталі з каменю, основи наукових досліджень
Зміст навчального модуля: 
Виконання проекту реставрації архітектурної деталі в інтер’єрі. Ознайомлення з особливостями декорування історичних інтер’єрів. Обстеження об’єктів дослідження, Виконання архітектурно-археологічних обмірів архітектурної деталі. Викреслювання проекцій досліджуваного об’єкту по обмірах в М 1:10 та М 1:1 з показом особливостей його існуючого технічного стану. Виконання картограми втрат. Виконання фото фіксації об’єкту. Виконання зондажів. Вибір методики та технології розчистки об’єкту. Вибір інструментів, матеріалів та техніки роботи. Розчистка об’єкту. Зміцнення та консервація об’єкту. Виконання проекту реконструкції поліхромії заданої деталі за аналогами. Розробка креслень проектних пропозицій реставрації досліджуваного об’єкту (М 1:10) та вибраної деталі цього об’єкту (М 1:1).
Рекомендована література: 
 1. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. — Москва 1993.
 2. Архитектурные детали: альбом. — М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. — 70 с.
 3. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська