Проект реставрації, частина 3

Код модуля: 
РРАК_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4 ), практичні — 64, аудиторні години — 64.
Лектори: 
 • доцент Рибчинський О. В.,
 • доцент Стасюк О. С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати перелік і послідовність виконання передпроектних досліджень при реставрації малої архітектурної форми з штучного каменю (кераміка), вміти самостійно послідовно та якісно їх виконувати
 • знати необхідний перелік і склад реставраційних проектних креслень, та самостійно виконувати та формувати пакет реставраційної проектної документації
 • володіти методикою і технологією роботи з керамікою при реставрації архітектурної деталі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • архітектурна графіка,
 • основи архітектурного проектування,
 • проект реставрації (частина 1, 2)
 • моделювання архітектурної деталі
кореквізити:
 • історичні техніки та технології обробки каменю,
 • основи археології,
 • спецпластика
Зміст навчального модуля: 
Виконання проекту реставрації керамічної кахлі. Ознайомлення з феноменом керамічної кахлі, її ґенезою та технологією виконання. Обстеження об’єктів дослідження, Виконання архітектурно-археологічних обмірів об’єкту. Викреслювання проекцій досліджуваного об’єкту по обмірах в М 1:1 з показом особливостей його існуючого технічного стану. Виконання картограми втрат. Виконання фото фіксації об’єкту. Розчистка об’єкту. Виконання доповнень існуючих втрат з використанням армування та спеціальної реставраційної маси. Виконання реконструкції поліхромії заданої деталі за аналогами. Виконання імітації поливи з відтворенням її колористики та фактури. Розробка креслень проектних пропозицій реставрації досліджуваного об’єкту (М 1:1)
Рекомендована література: 
 1. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. — Москва 1993.
 2. Архитектурные детали: альбом. — М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. — 70 с.
 3. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська