Проект реставрації, частина 1

Код модуля: 
РРАК_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), практичні — 64, аудиторні години — 64.
Лектори: 
 • доцент Рибчинський О. В.,
 • доцент Стасюк О. С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати перелік і послідовність виконання передпроектних досліджень при реставрації архітектурної деталі з каменю, вміти самостійно послідовно та якісно їх виконувати
 • знати необхідний перелік і склад реставраційних проектних креслень,
 • методику і технологію роботи з матеріалом-гіпсом при реставрації архітектурної деталі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: архітектурна графіка, основи архітектурного роектування
 • кореквізити: Історія реставрації за фахом, основи археології
Зміст навчального модуля: 
Виконання проекту реставрації невеликої архітектурної деталі віконного або дверного обрамлення (розетки). Обстеження об’єктів дослідження, Виконання архітектурно-археологічних обмірів архітектурної деталі. Викреслювання проекцій досліджуваного об’єкту по обмірах в М 1:10 з показом особливостей його існуючого технічного стану. Виконання картограми втрат. Дослідження та викреслення картограми втрат деталі об’єкту в М 1:1. Виконання фото фіксації об’єкту. Виконання копії вибраної деталі з матеріалу-пластиліну. Відливання гіпсової моделі. Розробка креслень проектних пропозицій реставрації досліджуваного об’єкту (М 1:10) та вибраної деталі цього об’єкту (М 1:1).
Рекомендована література: 
 1. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. — Москва 1993.
 2. Архитектурные детали: альбом. — М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. — 70 с.
 3. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська