Проект підстанції електричної мережі надвисокої напруги (Курсовий проект)

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
к.т.н., доцент Бахор Зіновій Михайлович
Результати навчання: 
 • закріпити знання з основного модуля «Проектування підстанцій і ліній електричних мереж» та інших обов’язкових попередніх модулів стосовно вибору провідників, ізоляції, основного силового електрообладнання підстанцій; компонування схем розподільних пристроїв; планування підстанцій; розрахунку заземлення та блискавкозахисту підстанцій;
 • отримати навички з проектування підстанцій електричних мереж;
 • вміти: користуватися довідниковою літературою; приймати проектні рішення; вибирати схеми розподільних пристроїв, силове електрообладнання, оперативний струм, трансформатори власних потреб підстанцій; компонувати розподільні пристрої та виконувати плани підстанцій; розраховувати заземлення та блискавкозахист підстанцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Проектування підстанцій і ліній електричних мереж
 • кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка: Аналіз вихідних даних для проектування підстанції. Вибір трансформаторів підстанції. Вибір головної схеми електричних з’єднань підстанції. Розрахунок струмів короткого замикання. Вибір жорстких шин та ошинування, ізоляції підстанції. Вибір комутаційних і вимірювальних апаратів. Вибір трансформаторів власних потреб підстанції. Вибір акумуляторної батареї. Розрахунок та конструктивне виконання пристроїв грозозахисту. Конструктивне виконання та розрахунок заземлюючих пристроїв. Висновки.
Графічна частина: Головна схема електричних з’єднань підстанції. План підстанції.
Рекомендована література: 
 1. Правила улаштування електроустановок. 2-ге вид., перероб. І доп. — Х.: «Форт», 2009. — 736 с.
 2. Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ. — К.: Міненерго України, 1994. — 137 с.
 3. Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи проектування підстанцій і ліній електричних мереж», для курсового та дипломного проектування для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» з подальшим навчанням за спеціальністю 7(8).05070102 «Електричні системи і мережі» усіх форм навчання / Укл.: Бахор З.М., Пазина Я.С. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012. — 36 с.
 4. Конспект лекцій
 5. Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни «Проектування підстанцій і ліній електричних мереж», для курсового та дипломного проектування для студентів спеціальністі 7(8).05070102 «Електричні системи і мережі» усіх форм навчання.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК) у формі захисту студентом курсового проекту:
 • поточний контроль — 50%, у тому числі оцінювання під час консультацій самостійності та обгрунтованості прийнятих проектних рішень — 15%, якість виконання та оформлення пояснювальної записки і графічної частини — 35%;
 • заліковий контроль — 50%
Мова навчання: 
українська