Процеси та апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Код модуля: 
АШ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 год., у тому числі: аудиторні заняття — 48 год., (лекції — 32 год., практичні — 16 год.); 5 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Федунь Б. В.
Результати навчання: 
Дати необхідні знання з основними процесами в технології виробництва будівельних матеріалів (подрібнення, розмелювання, класифікації, сепарування, очистки, теплообміну, спікання), класифікації обладнання, основ їх розрахунку, раціонального їх застосування; ознайомити студентів з перспективними напрямами розвитку основних технологічних процесів отримання будівельних матеріалів і виробів на їх основі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Фізика,
  • Математика,
  • Теоретична механіка.
Зміст навчального модуля: 
Основні закономірності подрібнення. Подрібнення твердих матеріалів в промисловості будівельних матеріалів. Основні властивості подрібнюваних матеріалів. Класифікація гірських порід. Ступінь подрібнення. Види подрібнення. Закономірності процесу подрібнення. Витрата енергії на подрібнення. Закони подрібнення (Ріттінгера, В.Л. Кірпічова, Ф. Кіка, Ф. Бонда). Міцність матеріалів. Дефекти просторової ґратки твердого тіла. Дислокації кристалів. Вплив дефектів на подрібнення матеріалів. Енергія кристалічної ґратки твердого тіла, як показник міцності. Кінетика подрібнення і розмелювання матеріалів. Міцність матеріалів. Дефекти просторової ґратки твердого тіла. Дислокації кристалів. Вплив дефектів на подрібнення матеріалів. Енергія кристалічної ґратки твердого тіла, як показник міцності. Кінетика подрібнення і розмелювання матеріалів. Вплив дисперсності матеріалу на його реакційну здатність. Закономірності тонкого розмелювання Товарова-Андрєєва і Ходакові. Зв’язок кінетики тонкого розмелювання матеріалів з їх структурою. Вплив мінералогічного складу клінкеру на його розмелювальну здатність. Вплив тонини розмелювання на властивості цементу. Основні поняття про теплові процеси. Аналіз основних понять про теплові процеси. Рушійна сила теплових процесів. Теплоносії. Енерговитрати при прямотоці і протитоці і перехресному русі теплоносія і матеріалу. Механізм і рушійна сила масообмін них процесів. Молекулярна дифузія. Перший закон Фіка. Другий закон Фіка. Енергетична теорія форми зв’язку вологи з матеріалом. Особливості внутрішнього масообміну капілярно-пористих тіл. Мета оптимізації. Компромісні рішення. Математичні модлі і ЕОМ в задачах оптимізації. Поняття про структуру і принципи функціонування систем управління технологічними процесами (АСУТП), проектування (САПР), науковими дослідженнями (АСНД).
Рекомендована література: 
  1. Борщ І. М., Вознесенський В. А., Мухін В. З. і інші. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів. — Київ: Вища школа, 1981. — 295 с.
  2. Єрьомін Н. Ф. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів. — М: Вища школа, 1981. — 295 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів; контрольний захід — 80 балів.
  • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
Мова навчання: 
українська