Процеси та апарати хімічної промисловості

Код модуля: 
ХІ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 345; аудиторні години — 176; в т.ч. лекції — 80 год.; лабораторні заняття — 48 год., практичні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 11,5
Лектори: 
проф. Семенишин Є.М.
Результати навчання: 
  • Вивчення фізичної суті явищ, що стверджує даний процес, умов і законів, яким відповідають дані явища.
  • Вивчення конструкції типової апаратури; вивчення методів розрахунку апаратури, її будову і конструювання.
  • Набуття студентами необхідних знань для формування наукового мислення, що дозволяє об’єднати виробничу діяльність з науково-технічними розробками
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, вища математика
Зміст навчального модуля: 
Загальні закономірності прикладної гідравліки. Гідростатика. Гідродинаміка. Теорії подібності. Гідродинаміка твердого тіла. Гідравлічні машини, компресори. Розділення неоднорідних систем. Загальні закономірності теплових процесів. Випарювання. Основи масоперенесення. Абсорбція. Перегонка і ректифікація. Адсорбція. Екстрагування. Сушіння.
Рекомендована література: 
  1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-е изд., Химия, 1973, 754с.;
  2. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1981, т.1,2, 812с.;
  3. Плановский Е.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-е изд. М.: Химия, 1987, 540с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумкові контролі (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська