Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

Код модуля: 
ХІ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год.; лабораторні заняття — 32 год.; курсовий проект — 90 год., кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Гузьова І.О.
Результати навчання: 
вивчення фізичної суті явищ, що стверджує даний процес, умов і законів, яким відповідають дані явища. Вивчення конструкції типової апаратури; вивчення методів розрахунку апаратури, її будову і конструювання. Набуття студентами необхідних знань для формування наукового мислення, що дозволяє об’єднати виробничу діяльність з науково-технічними розробками
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, вища математика
Зміст навчального модуля: 
Загальні закономірності прикладної гідравліки. Гідростатика. Гідродинаміка. Теорії подібності. Гідродинаміка твердого тіла. Гідравлічні машини, компресори. Розділення неоднорідних систем. Загальні закономірності теплових процесів. Випарювання. Основи масоперенесення. Абсорбція. Перегонка і ректифікація. Адсорбція. Екстрагування. Сушіння.
Рекомендована література: 
  1. Л.М. Батунер. Процессы и аппараты органического синтеза и биохимической технологии. Из. «Химия», М., 1966. Ленинград
  2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-е изд., Химия, 1973, 754 с.;
  3. Плановский Е.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-е изд. М.: Химия, 1987, 540 с
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, курсовий проект, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська