Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

Код модуля: 
ТБСФБ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ; аудиторні години — 48 ; в т.ч. лекції — 32 год. ; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
ас. Платонов М.О.
Результати навчання: 
ознайомлення з сучасними технологіями біотехнологічних виробництв, та вміння проводити розрахунки біотехнологічних процесів та обладнання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
молекулярна біологія, загальна біотехнологія, загальна мікробіологія і вірусологія
Зміст навчального модуля: 
Традиційна і нетрадиційна біотехнологія. Основні стадії біотехнологічного виробництва. Стехіометрія процесів росту мікроорганізмів. Методи вирішення стехіометричних рівнянь. Ідеальний матбаланс процесів ферментації. Математичні моделі росту. Поняття про середню продуктивність і знаходження оптимального часу культивування. Розрахунок ємності ферментерів. Методи культивування. Масштабування ферментації. Головні параметри масштабування. Класифікації та конструкції ферментерів. Розрахунок теплового ефекту передачі енергії від рідини.
Рекомендована література: 
  1. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технологічні розрахунки. Приклади і задачі. Частина І. Ферментація.Частина II. Обробка культуральних рідин. Частина III. Основи проектування мікробіологічних виробництв. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004.
  2. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. — Львів: Інтелект-Захід, 2008. — 736 с.
  3. Гапонов К.П. Процессы и аппараты микробиологических производств.- М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1981, — 240 с.
  4. Кантере В.М., Мосичев М.С., Дорошенко М.И. и др. Основи проектирования предприятий микробиологической промышленности.- М.:ВО «Агропромиздат» ,1990,304с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт ( 20 %), індивідуальне завдання (20%) Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська