Проблеми пересилання електричної енергії

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Лисяк Георгій Миколайович
Результати навчання: 
знати:
 • функційне призначення протяжних електропересилень;
 • характерні властивості та режими протяжних ліній електропересилання змінного струму;
 • схемо-технічні вирішення та їх характеристики;
 • математичні методи та моделі для аналізу усталених режимів;
 • екологічний вплив повітряних ліній;
 • напрями збільшення пропускної спроможності електропересилань;
 • особливості режимів електропересилень постійного та змінно-постійного струмів, у тому числі вставок постійного струму;
вміти:
 • розробляти структурні схеми протяжних електропересилень змінного струму;
 • вибирати необхідне електротехнічне устаткування;
 • розраховувати та аналізувати режими і розробляти заходи для їх нормалізації;
 • оцінювати екологічний вплив та техніко-економічні показники.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами.
 • Перенапруги та координація ізоляції.
 • Проектування підстанцій і ліній електричних мереж.
кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Режимні властивості й техніко-економічні характеристики протяжних електропересилень змінного струму: розрахункові міжсистемні перетоки активної потужності; основні схемо-технічні вирішення та показники; статична стійкість режимів пересилання активної потужності та способи і засоби її забезпечення; рівень напруги в лінії електропересилання під час характерних режимів та способи і засоби його регулювання; екологічні властивості повітряних ліній та фактори, які впливають на техніко-економічні показники. Математичне моделювання усталених режимів електричних систем змінно-постійного струму на основі методу узагальнених незалежних змінних. Напрями збільшення пропускної спроможності електропересилень.
Рекомендована література: 
 1. Электрические системы и сети. / Н.В.Буслова, В.Н.Винославский, Г.И.Денисенко, В.С. Перхач; Под ред. Г.И. Денисенко — К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. — 584 с.
 2. Веников В.А., Рыжов Ю.П., Дальние электропередачи переменного и постоянного тока: Учебн. пособие для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 272 с.
 3. Тиходеев Н.Н. Передача электрической энергии / Под ред. В.И. Попкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат. Ленинград. отд-ние,1984. — 248 с.
 4. Мельников Н.А., Рокотян С.С., Шеренцис А.Н. Проектирование электрической части воздушных линий электропередачи 330-500 кВ. Под общ. ред. С.С. Рокотяна. Изд. 2-е перераб. и доп. — М.: «Энергия», 1974. — 472 с.
 5. Лысяк Г.Н., Стряпан В.Н., Данилюк А.В. Математическое моделирование установившихся режимов электрических систем переменно-постоянного тока: Учебное пособие. — К.: УМК ВО. 1990. — 104 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 15%, тематичний контроль знань — 5%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська