Проблеми фільтраційної міцності ґрунтових елементів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Надання студентам теоретичних та практичних знань з проблем та розрахунків фільтраційної міцності ґрунтових елементів, проектування основних антифільтраційних та дренажних елементів для забезпечення фільтраційної міцності ґрунтів в основі гідротехнічних споруд, водоводів, дренажних систем тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Механіка ґрунтів,
 • Основи та фундаменти,
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідрометрія,
 • Гідротехнічні споруди.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні положення про фільтрацію води в ґрунтах. Ламінарна і турбулентна фільтрація. Ґрунт як будівельний матеріал. Його фільтраційна міцність. Градієнти та швидкість фільтраційного потоку, їх нормативні величини. Дія фільтраційного потоку на водопідпірні споруди. Фільтраційні деформації основи споруд та способи їх попередження. Винос та випір ґрунту з основи споруд. Контактна фільтрація. Розрахунок витрати та положення лінії депресії фільтраційного потоку в однорідному ґрунті для гребель і дамб на водоупорі. Розрахунок витрати та положення лінії депресії фільтраційного потоку в однорідному ґрунті для гребель і дамб на водопроникній основі. Розрахунок витрати та положення лінії депресії фільтраційного потоку в однорідному ґрунті для гребель і дамб з бетонним кріпленням верхового укосу. Підбір складу зворотних фільтрів для забезпечення фільтраційної міцності гранту споруд. Методи розрахунку основних характеристик фільтраційного потоку. Усунення наслідків порушень фільтраційної міцності ґрунтів в основі та примиканнях до споруд.
Рекомендована література: 
 1. Дмитрієв А. Ф., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. та ін. Гідротехнічні споруди: Підручник для вузів. — Рівне: РДТУ, 1999. — 328 с.
 2. СНиП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. — М.: Стройиздат, 1986.
 3. ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення
 4. ДБН В.1.1— 25–2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. Київ. Мінрегіонбуд України, 2010 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 15 балів, контрольна робота — 15 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційний залік.
Мова навчання: 
українська