Правознавство: конституційне право

Код модуля: 
КПП_6062_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 ( лекції — 32), самостійна робота — 28.
Лектори: 
Ромців О. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні категорії, поняття та їх визначення з курсу «Конституційне право України», зміст предмету «Конституційне право України» як галузі права та його структуру, особливості його норм та інститутів;
 • основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної організації України;
 • вимоги, які ставляться до документознавця, фахівця з інформаційних питань який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Теорія держави і права.
Зміст навчального модуля: 
Конституційне право України як галузь права, наука і навчальна дисципліна. Система конституційного права України. Джерела конституційного права України. Конституція України як Основний Закон суспільства і держави. Конституційно-правові відносини. Конституційно-правова відповідальність. Основи конституційного ладу України. Громадянство України. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Конституційні основи виборів і референдумів в Україні. Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади в Україні. Президент України — глава держави. Органи виконавчої влади України. Конституційний Суд України. Суди загальної юрисдикції в Україні. Прокуратура та адвокатура України. Територіальний устрій України. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Місцеве самоврядування в Україні.
Рекомендована література: 
 1. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. — 3-вид., перероб. і доопр. — К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. — 532 с.
 2. Майданник О. О. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.:Алерта, 2011. — 380 с.
 3. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. — Х.: Право, 2010. — 416 с.
 4. Конституційне право України: підруч. / В.І.Чушенко, І.Я. Заяць. — Вид. 2-ге, допов. і переробл. — К.: Ін Юре, 2009. — 548 с.
 5. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. Вид. 6-те, виправл. та доповн. — К.: Атіка, 2009. — 608 c.
 6. Совгиря О. В. Конституційне право України. Підручник. — Київ: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40 %).
 • Підсумковий контроль (60 %, залік).
Мова навчання: 
українська