Правознавство

Код модуля: 
ППП_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 15 (лекції — 8, практичні заняття — 7)
Лектори: 
к. юр.н. Палюх Лідія Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати систему конституційно — правових інститутів, цілі, завдання,
 • систему, об’єкти та суб’єкти цивільно — правових відносин, основні по-
 • ложення трудового, сімейного, адміністративного та кримінального
 • права.
 • уміти застосовувати набуті знання при реалізації виборчого права, пра-
 • ва на працю та відпочинок, права на участь у державних справах, права
 • на створення власної сім’ї, а також для їх захисту від незаконних
 • посягань через звернення до правоохоронних органів та суду.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи теорії держави та права
Зміст навчального модуля: 
Поняття та ознаки держави та права. Конституційне право – провідна галузь права України. Конституційні права і обов’язки людини і громадянина. Вибори та референдуми в Україні. Влада в Україні. Президент України. Цивільні правовідносини. Право та форми власності в Україні. Межі власності. Трудове право. Сімейне право. Кримінальне право України. Адміністративне право.
Рекомендована література: 
 1. Битяк Ю.П. Адміністративне право. — Харків, 2000.
 2. Зобов`язальне право. Теорія і практика. Навчальний посібник /За ред. О.В.Дзери. — К.. 1998.
 3. Карпенко Д.О. Трудове право України. — К., 1999.
 4. Колпаков В.К. Адміністративне право України. Підручник. — К., 1999.
 5. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. — К., 1996.
 6. Лемак В.В. Основи правознавства. Матеріали до тестів. — Ужгород, 2000.
 7. Лемак В.В. Теорія держави і права. — Ужгород, 1998.
 8. Пастухов В.П. Пеньківський В.Ф., Наум М.Ю. Основи правознавства. Навчальний посібник. — К., 2000.
 9. Правознавство. Навчальний посібник / за ред. В.В.Копейчикова. — К., 1998.
 10. Прокопенко В.І. Трудове право. — К., 1996.
 11. Цивільне право України / Підручник. За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.. 1999
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): усне опитування на практичних заняттях, написання контрольної роботи.
 • Підсумковий контроль (50% диференційований залік): тестування (50%)
Мова навчання: 
українська