Правові засади спідкування з органами влади

Код модуля: 
ІДП_6001_СО1
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ЄКТС — 2, аудиторні години — 24 (лекції — 8, семінарських занять — 16).
Лектори: 
асистент Сорочкін Олег Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • порядок подання звернень громадян, запитів на інформацію, заяв на отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;
 • терміни розгляду звернень громадян;
 • запитів на інформацію, заяв на отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;
 • права фізичних та юридичних осіб при поданні та розгляді заяв та скарг громадян, запитів на інформацію, заяв на отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;
 • обов’язки органів влади при розгляді заяв та скарг громадян;
 • вимоги до порядку проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Уміти надати консультацію щодо порядку подання заяви для отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характер у сфері господарської діяльності; складати звернення громадян та запит на інформацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • Теорія держави і права,
 • Конституційне право України.
Зміст навчального модуля: 
Порядок подання та розгляду звернень громадян. Правові засади спілкування з органами влади щодо надання адміністративних послуг та отримання дозволів у сфері господарської діяльності. Правові засади спілкування з органами влади в сфері доступу до публічної інформації. Правові засади спілкування з органи державного нагляду (контролю) в процесі проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та правоохоронними органами. Спілкування з органами влади за допомогою суб’єктів зі спеціальним статусом.
Рекомендована література: 
Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно—правове забезпечення реалізації та захисту / [В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева, І. А. Кресіна, Д. М. Лук’янець та ін.]; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Наук. думка, 2007 — с. 586.
 1. Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади / Практичний посібник / Сало Л. Б., Сенюта І.Я., Хлібороб Н.Є., Школик А. М.. — Дрогобич: Коло, 2009. — 112 с.
 2. Тацишин І. Б. Правове регулювання доступу до публічної інформації [Електронний ресурс]  Режим доступу: http:// www. gisap. eu/ru/pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publіchnoї-іnformatsії.
 3. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: практичний посібник /За заг. ред. Тимущока В. П. — Київ, СПД Москаленкло О. М., 2010. — 440 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 %):, усне опитування, письмові контрольні (КРР) та реферати (РФ).
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська