Правове забезпечення професійної діяльності

Код модуля: 
ІДП_6001_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 24 (лекції — 8; практ. — 16), сам. роб. — 36.
Лектори: 
 • к.ю.н. Поліковський М.Ф.
 • к.і.н., доц. Ряшко В.І.
 • Цебенко С. Б.
Результати навчання: 
 • Знати правові основи життєдіяльності людини у соціально-неоднорідному суспільстві;
 • Знати порядок прийняття на роботу та підстави припинення трудового договору;
 • Вміти працювати з текстом нормативно-правових актів;
 • Вміти реалізовувати власні права та захищати законні інтереси, а також аналізувати конкретні життєві ситуації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи охорони праці
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття, основні ознаки та форма держави; форма права в Україні;
 • Основні права, свободи людини і громадянина; обов’язки громадян України;
 • Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин;
 • Загальні положення про цивільно-правовий договір;
 • Загальна характеристика права власності;
 • Порядок прийняття на роботу;
 • Поняття і загальна характеристика підстав припинення трудового договору;
 • Загальні положення про право інтелектуальної власності;
 • Авторське право та суміжні права;
 • Поняття та види правопорушення; поняття та види юридичної відповідальності.
Рекомендована література: 
 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
 4. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 р. (в редакції закону від 11 липня 2001 р.).
 5. Основи права України / За редакцією професора В.Л. Ортинського. — Видання друге, доповнене і перероблене. — Львів, 2005. — 368 с.
 6. Пилипенко П.Д. Основи правознавства : Навчальний посібник / П.Д. Пилипенко, В.К. Грищук, М.С. Кельман [та ін.]. — Львів : Магнолія плюс, 2006. — 467 с. — (2-ге видання, перероблене і доповнене).
 7. Правознавство: Підручник / за ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 752 с.
 8. Правознавство. Підручник / За ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 848 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40 %);
 • Підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська